ملک ویلایی نارمک

800000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982149200589
شماره آگهی:
140168460000549840
شعبه صادر کننده:
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده ملک

مزایده ملک در پرونده موسوم به طلای شادی:

با سلام و احترام

بدینوسیله آگهی می گردد ، که در پرونده کلاسه 9900544 /ج4 ملاحظه میگردد که محبوبه اصفهانی فرزند نعمت الله طی دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه تجدید نظر از اتهام مشارکت در کلاهبرداری ، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی ، قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به تحمل حبس ، پرداخت 4/806/000/000 تومان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت یک سوم از کل مبلغ 255/975/644/000 تومان رد مال در حق شکات محکوم شده اند ، جهت تودیع رد مال ، مال غیر منقول (ملک) با پلاک ثبتی 798 فرعی از 7182 اصلی با کاربری مسکونی کلنگی،دو کله دو طبقه به صورت ویلایی به مساحت 500/1 متر مربع میباشد. واقع درتهران نارمک خیابان شهید آیت خیابان خاموشی پلاک 123شش دانگ عرصه و اعیان با جمیع ملحقات و انشعابات قیمت پایه کارشناسی شده 800/000/000/000 ریال ( معادل 80 میلیارد تومان ) معرفی نموده است ، ملک فوق در راستای تودیع رد مال در تاریخ 1401/10/18 راس ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام شعبه 4 دادسرا ناحیه 4 تهران واقع در حکیمیه تهران پارس ، بلوار بابائیان ، ( خیابان سازمان آب ) خیابان امام حسین ( ع) دادسرای ناحیه 4 طبقه چهارم به مزایده گذاشته می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی تمایل به شرکت در این مزایده و خرید را دارند با در دست داشتن کارت ملی در تاریخ ، ساعت و محل مورد نظر حاضر شوند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخی که برای فروش و مزایده معین گردیده ملک مورد مزایده را مورد بازدید قرار داده و ملک نیز در اختیار کسی قرار میگیرد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده به صورت کتبی قبول کرده باشد و نظر به اینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای ملک مورد مزایده را عند الاقتضاء به وعده قرار دهد در این مدت برنده مزایده باید 10 درصد بها را به عنوان سپرده به شماره حساب 2171299034006 بانک ملی کد 527 شعبه فلکه چهارم تهرانپارس واریز و قبض آنرا به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مذبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد . در صورتی که برنده ی مزایده در موعد مقرر بقیه بهای ملک را نپردازد ، سپرده پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و مزایده مجدد برگزار می گردد . در ضمن تسلیم مال فقط بعد از پرداخت کامل بهای آن صورت خواهد گرفت .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18