ملک ویلایی دوطبقه واقع در شهر آرا – خیابان منصوری کیا – خیابان 38

87000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000863546
شماره آگهی:
140068460000522367
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه- 0000208 / ج

به موجب دستور فروش صادره به شماره 140068390003576451مورخ 1400/03/24 له خانم زهرا چرخ انداز فرزند ولی اله به طرفیت خانم مریم چرخ انداز فرزند ولی اله ، درراستای تقاضای محکوم له مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی شماره 20197 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی از 3422 بخش ثبتی واقع در بخش 10تهران به آدرس تهران – شهر آرا – خیابان منصوری کیا – خیابان 38 – پلاک 15 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به ششدانگ به مبلغ 87/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: مالکیت مشاعی ششدانگ مالک خانم کبری چرخ انداز فرزند ولی اله

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: * لازم به ذكر است گزارش كارشناسي تقديمي فارغ از احراز فهرست مالكين مشاعي و ميزان مالكيت مشاراليهم است و استعلام آخرين فهرست مالكين مشاعي و هم چنين استعلام اسناد رهني احتمالي و يا بازداشتي‌هاي احتمالي ملك مذكور از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مورد تاكيد است.

2- مشخصات فني ملك:

پلاك تعرفه شده شمالي است و بناي احداثي در آن ساختماني قديمي با سقف طاق ضربي و تيرآهن در دو طبقه همكف و اول و بانضمام زيرزمين كه در زير بخشي از زيربنا احداث شده است مشاهده مي‌شود. حياط جنوبي كفپوش از موزائيك است و در گوشه آن سرويس بهداشتي احداث شده است. دسترسي به زيرزمين از طريق سرويس پله احداثي در حياط امكان پذير است. زيرزمين به صورت انباري است. طبقه همكف در سمت حياط داراي تراس است و داراي دو اطاق تو در تو با كفپوش از موزائيك و موكت و ديوار پوشش كاغذ ديواري، در سمت شمال داراي پاسيو كه مسقف شده است، سرويس حمام (دوش و توالت فرنگي و روشويي)، و آشپزخانه با كابينت از ام‌دي‌اف است. در پاگرد بين همكف و اول روشويي نصب شده است. طبقه اول شامل پذيرايي ال شكل كفپوش موزائيك و موكت و ديوار پوشش گچ و رنگ، در سمت حياط داراي بالكن سراسري، در پاگرد قبل از بام داراي سرويس حمام است. گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي است. داراي انشعاب آب، برق و گاز مي‌باشد.

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/11/13 از ساعت13:30 الی 14:00در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی در شعبه 33 اجرا قسمت مزایده مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

استان تهران-شهرستان تهران – تهران-خيابان ايرانشهر شمالي-نرسيده به پل كريمخان-نبش كوچه ملكيان- مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 از ساعت13:30 الی 14:00