ملک ویلایی خیابان فلاح

16000000000

توضیحات

9909980213700687

140068460000523414
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه0000074 و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان اقای میلاد محمدی 

  و  خواندگان خانم سکینه کشاورز محمدی و خانم مریم محمدی شیخ طبقی و اقای جعفر محمدی شیخطبقی و اقای مجید محمدی شیخطبقی و اقای علیرضا محمدی و اقای سعید محمدی شیخطبقی و اقای رضا محمدی و خانم فرح محمدی شیخطبقی و خانم معصومه محمدی شیخطبقی با قیمومت اقای علیرضا محمدی و معاون دادستان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 25 تهران  دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی 19439 از 2398 اصلی مفروز از 2398/14006 واقع در بخش 10 تهران به ادرس تهران خ فلاح خ ابوذر خ رزاقی کوچه ترابی پلاک23 و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ملک مورد نظر دارای بنای مسکونی قدیمی با نمای سنگ سفید و پنجره های فلزی بوده که مشتمل است بر حیاط با یک سرویس بهداشتی و حمام سر هم یک زیر زمین به مساحت تقریبی 15 متر مربع به صورت انباری طبقه همکف شامل 2 اتاق تو در تو و اشپزخانه کوچک در زیر پله و یک سرویس بهداشتی فرنگی و حمام سر هم طبقه اول شامل 2 اتاق تو در تو یک سینک ظرفشوئی در پا گرد اول طبقه دوم دارای یک اتاق و یک بهار خواب اتاقک خر پشته که دارای یک سینک ظرفشوئی است ملک دارای انشعابات اب و برق و گاز و سامانه گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر ابی بوده و در بافت فرسوده قرار دارد با توجه به شرایط فوق ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک16/000/000/000 ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11  الی 11/30  مورخ 1400/11/23  در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد                                                  از طریق مزایده از قیمت 16/000/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

دادورز شعبه 186 حقوقی تهران-کاکائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11  الی 11/30  مورخ 1400/11/23