ملک واقع در ميدان عرصه دام فساران

735338

توضیحات

شماره پرونده:
9809980350400263
شماره آگهی:
140009460000261520
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال غیر منقول

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه-4-اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0000209 ج4 بهرام حسين زاده سورشجاني – فرزانه رجائيان – حسين مرتضوي – مجتبي حسين زاده – حسام مرتضوي – فاطمه زهره حيدري سورشجاني خواسته/اتهام: مطالبه وجه چك – مطالبه خسارت تاخير تاديه – مطالبه خسارت دادرسي مبنی بر مطالبه مبلغ 1/626/696/897 ریال بابت محکوم به و مبلغ 81/334/844 هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی و جمعا مبلغ 1/708/031/741 ریال در تاریخ 11/24 /1400 ساعت9 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش جمعا میزان 108/138 سهم مشاع از مالکیت حسین مرتضوی به ش م 1285484843 از پلاک ثبتی 68/647 بخش 18 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است ملکی حسین مرتضوی و اکنون در تصرف مالکانه میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 170/803/174 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید. اصفهان- فساران- جنب كشتارگاه صنعتي اصفهان- ميدان عرصه دام فساران بازديد و معاينه به عمل آورده و نظريه خود را به شرح ذيل به استحضار مي رساند: محل مورد نظر واقع در ميدان عرصه دام فساران به مختصات UTM=3607439/534302 Z39 مشخصات ثبتي : غرفه پيش‌گفته داراي سند به شماره 409106 الف/96 ، پلاك ثبتي 647 فرعي از 68 اصلي مفروز و مجزي شده از 625 بخش 18 الحاقي ثبت اصفهان مي باشد كه قبلاً 891 سهم مشاع از 280 هزار سهم بوده و در حال حاضر طبق نامه شماره 140085602027005636 مورخ 04/06/1400 اداره ثبت اسناد و املاك اصفهان معادل يكصد و هشت مميز صدو سي و هشت هزارم سهم مشاع از دويست وهشتاد هزار سهم ششدانگ در تملك آقاي حسين مرتضوي است كه مدركي در اين خصوص ارائه نگرديد. موقعيت محلي: مجاور ملك اشاره شده غرفه هاي فروش دام احداث شده كه با ديوار بلوكي به ارتفاع يك متر و سطح آن تسطيح شده و قسمتي از آنها در حال بهره برداري است اما در ارتباط با محل مورد نظر كه قسمتي از يك غرفه را تشكيل مي‌دهد هيچ مستحدثاتي ايجاد نشده ، تسطيح نشده و ديواركشي هم ندارد ولي انشعابات آب و برق تا نزديكي آن آمده است . نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد فوق الذكر و در نظر گرفتن كاربري- موقعيت -مساحت -با توجه به اينكه امكانات و انشعابات در نزديكي محل ميباشد ارزش 891 سهم مشاع از 280 هزار سهم عرصه در زمان مباشرت و مبادرت به امر كارشناسي معادل 6/058/800/000 ريال و ارزش 138/108 سهم مشاع معادل 735.338.400 ريال(هفتاد و سه ميليون و پانصدو سي و سه هزار و هشتصدو چهل تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/24 /1400 ساعت9