ملک واقع در بازار نو

1281500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987513500351
شماره آگهی:
140012460000254818
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان آباده
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول

با توجه به اینکه به موجب دستور مورخه 1400/08/26دادستان عمومی وانقلاب آباده دستور ضبط ملک به شماره پلاک813/0 به مالکیت بهوش ویسی فرزند طالب به آدرس :بازار نو صادر وملک فوق جمعا به ارزش 1/281/500/000ریال ارزیابی شده است که ملک مذکور بابت معرفی محکوم علیه وسایر هزینه های اجرایی برای نوبت اول به مزایده گذاشته میشود ومزایده از قیمت ارزیابی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده میباشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند ده درصد (10%) مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نماید درغیر این صورت مبلغ ده درصد (10%) به نفع دولت ضبط خواهد شد محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای آباده و روز مزایده مورخه 1400/11/20 روز چهارشنبه ساعت10 صبح میباشد متقاضی یا متقاضیان میتوانند پنج (5) روز قبل از مزایده با هماهنگی محکوم له ملک مورد نظر را بازدید ودر روز مزایده شرکت نمایند 0/

میثم ابراهیم زاده – دادستان عمومی وانقلاب آباده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/20 ساعت10 صبح