ملک مسکونی 2طبقه واقع در هشتگرد-خیابان شهیدان بغدادی-کوچه یاس10

45000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983016200885
شماره آگهی:
140001460000153016
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ساوجبلاغ
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم

به موجب محتویات پرونده اجرایی کلاسه 0000556 و دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری هشتگرد دستور فروش ملک مشاع واقع در هشتگرد-خیابان شهیدان بغدادی-کوچه یاس10 -پلاک 13 دارای عرصه و اعیان به مساحت 275 متر مربع و تقسیم وجه حاصل از فروش بین علي نيك گهر و جانعلي شكري اطاقوري ، ياسر پاليزدار ، رمضانعلي شكري اطاقوري، طاهره شكري ، رخساره شكري، مرضيه شكري اطاقوري ، خديجه شكري اطاقوري ، صديقه نبي زاده چماقستاني به نسبت سهم آنها ملک مورد نظر توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و اعلام نموده ششدانگ سند با پلاک ثبتی 691 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 494 فرعی از اصلی مذکور قطعه شماره 17 با بنای احداثی در 2 طبقه با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی،فاقد نما و با ابعاد عرصه 23*12 متر و طبقه فوقانی با تیغه هایی از آجر فشاری بصورت نیمه کاره می باشد،ارزش پایه آنرا به میزان 45/000/000/000 ريال براورد و اعلام نموده و نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ در مهلت قانونی اعتراضی به نظریه به عمل نیامد علیهذا ملک فوق از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد مورخ 1400/11/11 ساعت 9 الی 10 صبح به فروش خواهد رسید کسانیکه مایل به خرید و یا شرکت در مزایده می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد از ملک مورد مزایده بازدید وسپس در تاریخ وساعت مقرر در جلسه مزایده حاضر وشرکت نمایند برنده مزايده موظف است 10% ارزش ملک خریداری شده را نقدا” در جلسه مزایده پرداخت و الباقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مزایده به حساب سپرده واریز وسپس به نام خریدار منتقل خواهد شد چنانچه خریدار به هر علتی قادر به پرداخت مبلغ مذکور نباشد 10% واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی ومزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

*شرکت کنندگان مزایده جهت شرکت در جلسه از سایت www.adliran.ir نوبت دریافت کنند.

مدير شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري هشتگرد-دهقان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/11 ساعت 9 الی 10