ملک مشاع یافت اباد

1969418000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213901280
شماره آگهی:
140168460000543226
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده ملک مشاع ( دستور فروش )

 

بموجب پرونده کلاسه 0100182 ج به موجب دادنامه صادره از شعبه190 دادگاه عمومی تهران محکوم له محمد امیر لشگری وبه طرفیت محکوم علیهم ولی اله لشگری فرزند اصلان و غلام عباس لشگری فرزند ولی اله و حسین لشگری فرزند اکبر و اکبر لشگری فرزند علی اصغر و محمدعلی لشگری و فرهاد لشگری و غلام حسین لشگری فرزندان ولی اله مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 3/27391 بخش 10 تهران از طریق مزایده و سپس تقسیم بهای ان بین وراث ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است در ساعت 10 صبح در مورخه 1401/11/02 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری واقع در طبقه سوم اجرای احکام متمرکز از طریق مزایده از قیمت 1/969/418/000/000 ریال معادل صدونودو شش میلیاردو نهصدو جهل و یک میلیون و هشتصد هزار تومان نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماینددر این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

ملک به شماره 3/27391 بخش 10 تهران به ادرس تهران یافت اباد بزرگراه ایت اله سعیدی روبروی پمپ بتزین بهاران ابتدای کوچه کیانی پ 61 عبارتند از سه دانگ مشاع از شش دانگ گاراز باربری بانضمام 9 باب مغازه به مساحت 955780 متر مربع به شماره پلاک ثبتی فوق بنام علی اصغر لشگری فرزند اصلان ثبت که 1/5 دانگ بنام محمد امیر لشگری یک دانگ بنام اکبر لشگری و نیم دانگ بنام حسین لشگری انتقال یافته ضمنا سه دانگ مشاع از شش دانگ گراز باربری به انضمام 9 باب مغازه به مساحت 9557/80 متر مربع بنام ولی اله لشگری که نیم دانگ بنام غلامحسین لشگری و نیم دانگ بنام غلام عباس لشگری و نیم دانگ بنام حسین لشگری و 25 درصد دانگ بنام فرهاد لشگری و 25 درصد دانگ بنام محمد علی لشگری میباشد ملک فوق عبارت است از عرصه و اعیان گاز باربری به انضمام 9 با مغازه به مساحت 9557/80 متر مربع که در ضلع شرقی محوطه داخلی گاراز 11 باب مغازه متصل به هم و در ضلع غربی بیرون محوطه گاراز و رو به لاین کندروی بزرگراه ایت اله سعیدی در وضع موجود تهداد 11 دهانه مغازه متصل به هم قرار دارد محوطه خالی گاراز به صورت پارکینگ در دست بهره داری است و دارای یک دفتر اداری واقع در مجاورت درب ورودی اصلی میباشد بنابه اضطهارات خواهان پرونده مغازه های ضلع شرقی محوطه داخلی گاراز از راست به چپ مغازه اول مکانیکی کامیون دایر مغازه های 2 و 3 و 4 تخریب شده است که در سند نیست و حلاف ساخته شده بودند مغازه 5 نقاشی ماشین دار و مغازه 6 اقای بابائی مکانیکی دایر که در زمان بازدید بسته بود مغازه 7 قبلا دست محمد صافکار بوده است که در حال حاضر مغازه سیم پیچی میباشد و مغازه 8 مود دایر اقای اسداله اسحاقی انبار لوازم یدکی ماشین سواری و مغازه 9 تخریب در ید مالکین میباشد مغازه 10 دایر در اختیار مالکین مغازه 11 دایر اهنگری اقای امامی مغازه های ته گاراز سرقفلی ندارند مغازه های ضلع غربی بیرون محوطه گاراز و رو به لاین کند رو بزرگراه ایت اله سعیدی از راست به چپ مغازه اول لوله کشی اقای محمود گنجی سرقفلی دارد مغازه دوم فروشگاه لوازم یدکی ماشین اقای مرتضی لشگری سرفقلی دارد مغازه سوم فروشگاه لوازم یدکی میثاق مغازه چهارم صافکاری و نقاشی سرقفلی دارد درب ورودی پارکینگ از خ ایت االه سعیدی که در حال حاضر مسدود شده و به مغازه صافکاری و نقاشی تبدیل شده است مغازه ششم اگزوز سازی حمید مغازه هفتم مکانیکی مغازه هشتم پ 407 صافکاری با مغازه مکانیکی پ 407 باهم بودند که با یک تیغه گچ پیش ساخته از هم جدا شده اند مغازه نهم صافکاری پلاک 409 مغازه دهم سیم پیچی زنراتور پلاک 411 سرقفلی دارد مغازه 11 جلوبندی سازی و مکانیکی پلاک 413 ملک دارای پروانه ساختمانی تخربب و نوسازی به شماره پروانه 2300 مورخه 1375/12/26 و شماره پرونده 36985 از شهداری منطقه 17 تهران میباشد طبق پروانه سند 9577/80 متر مربع مساحت زمین پس از اصلاحی 8951/90 متر مربع مساحت بنای ان مورد درخواست و مورد توسعه 4935/30 متر مربع مساحت کل پروانه 4935/30 متر مربع کاربری زمین مسکونی محدوده 25 ساله ازاد شده نوع اسکلت فلزی همکف به مساحت 1282/20 متر مربع تجاری در 70 باب و صدور هرگونه مجوز منوط به اصلاح سند بوده مالک ملزم به تخریب کلیه بنای موجود در ملک و ارائه نقشه های تاسیساتی در مرحله سفتکاری است و ملک اقای ولی اله لشگری و شرگائ در طرح تفصیلی مصوب در پهنه 263 ار قرار گرفته و جزئ املاک ذخیره شهری نمی باشد بهنه ملک در حال حاضر تجاری 214 اس میباشد مساحت زمین طبق سند 9577/80 متر مربع مساحت وجود 9481 متر مربع مساحت زمین پس از اصلاحی 8951/90 متر مربع در صد پوشش 99/98 درصد تجاری همکف 1088/85 متر مربع مساحت تجاری همکف طبق پروانه 1352/30 متر مربع 74 واحد تجاری متراز زیر بنای کل طبق پروانه 4935/20 متر مربع مساحت بنای موجود از گذشته 1034 متر مربع ملک دارای صورتجلسه توافق فی مابین مالک و شهرداری به شماره در خواست 6840 مورخه 87/4/11 میباشد طبق نامه شماره 517/34138 به تاریخ 1388/05/27 دبیر کمیسیون توافقات به معاونت شهر سازی و معماری به علت عدم مراجه مالک توافقات مشاراله لغو گردیده است و سپس مالک به تاریخ 87/4/30 از شهرداری منطقه 17 در خواست سه طبقه زیرزمین و دو طبقه پاساز و هفت طبقه اداری مسکونی و تجاری نموده است و اخطار رفع خلاف جهت احداث تجاری 529/50 متر مربع تعمیر گاه به متراز 441 متر مربع و جمعا 980/50 متر مربع میباشد و قدمت بنای احداثی بالای 30 سال ساخت میباشد و دارای یک عدد کنتور برق سه قاز و یک عدد کنتور برق تک فاز و یک عدد کنتور گاز مشاع و یک عدد کنتور اب مشاع میباشد که بدون در نطر گرفتن سرقفلی حق کسب و پیشه ابنیه و تاسیسات موجود ارزش شش دانگ عرصه زمین به متراز 8951/90 متر مربع از پلاک فوق به مبلغ 1/969/418/000/000 ریال ارزیابی گردیده که از طریق مزایده به فروش میرسد برآورد و تقويم ميگردد. اجرای احکام در مورد تحویل هیچکونه نعهدی ندارد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02