ملک مسکونی_تجاری

387000000

توضیحات

9809988110701358

140028460000107137
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده نوبت دوم ( دستور  فروش)

مورد مزایده :ملک واقع در همدان خیابان صنعت (ترمینال قدیم ملایر)

در پرونده کلاسه 9900987  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی همدان شعبه 4 اجرای احکام مدنی

خواهان:1-مریم 2- نیما 3-زهرا 4-نرگس5-فرح6-محمد عادل همگی خداکرمی 7-ژیلا امینی با وکالت فرزاد زارعی لطف

خوانده:1-محمد موسی خانی 2-ایران خداکرمی3-حسن صیرفی4-فاطمه-مولود -محمد باقر-علی رضا-محمد-محمد ناصر-کیخسرو-محمدرضا-شهلا-همگی خداکرمی-افسرملک محمدی معمار-وجیهه رشتی 

آدرس مورد مزایده :همدان خیابان صنعت ترمینال قدیم ملایر

مشخصات مورد مزایده:

حسب مندرجات سند مالکیت شماره 6 فرعی از 86 اصلی حومه بخش 2 همدان دارای 8 شعیر و دو سوم شعیر مشاع از 96 شعیر 6 دانگ یک باب گاراژ به مساحت 2580 متر را دارا میباشد کاربری ملک به صورت مسکونی و تجاری کاربری پارک و فضای سبز و مختلط معرفی نموده است همچنین شهرداری مساحت کل پلاک را 2580 و سال احداث بنا را 1368 اعلام نموده است طبق استعلام از شهرداری منطقه توسط کارشناس بدوی این زمین دارای حدود 476 متر مربع تعریض از سوی معبر 12 متری غربی میباشد کاربری زمین در امتداد جاده باغ بهشت 40 متر طول از بر خیابان تجاری میباشد لیکن متراژ نامعلوم است و حدود 490 متر مربع مسکونی تجاری و مختلط میباشد که شهرداری به تفکیک متراژ مشخص ننموده استو قیمت کل  6 دانگ ملک 387.000.000.000 ریال ارزیابی و اعلام میگردد.

لذااین اجراء وفق ماده317 قانون امور حسبی و ملاک ماده 4  قانون افراز وفروش املاک مشاع نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 10-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح  محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

به تاریخ 10-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح