ملک مسکونی

498750000

توضیحات

9909988310301334

140001460000143914
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه0000168 صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده  شهرستان  کرمانشاه لها: خانم الهام باقري سرخوند عليه: حميد کريمي زندي که محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام  بهار  ازادي  طرح  جديد در حق محكوم لها و پرداخت 5درصد نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي  سه دانگ ملك توقيفي پلاک ثبتي 362 حوزه ثبتي ماهدشت اصلي  متعلق به  حميد کريمي زندي  از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/10/26 از ساعت  9 لغايت 10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد، مزايده نسبت به  سه دانگ ملک موصوف  از قيمت498/750/000 تومان نظريه كارشناسي  شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

 

ملک به آدرس : کرج محمد شهر  همايون ويلا خيابان دانشور (سوسن) بن بست دوم (ياسمن ليندا) انتهاي کوچه سمت ساختمان  باران طبقه 6 تکواحدي  شماره 11 به مساحت 175 متر مربع واقع در يکدستگاه آپارتمان 11 واحدي  در 6 طبقه روي پيلوت که به صورت  تک واحدي در طبقه ششم قرار دارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/10/26 از ساعت  9 لغايت 10 صبح