ملک مسکونی

5500000000

توضیحات

9909980700101197

140012460000243625
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000070 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له فاطمه کما تقاضای اجرای دستور فروش ملک مشاع به طرفیت فاطمه نساء آواره که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1400/08/05 ارزش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 151 فرعی از 1038 اصلی بخش 3 به مبلغ 5/500/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 550/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 919108100100019909980700101197 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش شش دانگ مشاع عرصه و اعیان يك واحد آپارتمان به مساحت 49/83 مترمربع مطابق سند – واقع در شيراز- بلوار نصر – خيابان موعود – مجتمع آپارتماني صدف 2 – بلوك 12 – با كدپستي 88999-71476 – آپارتمان مذکور سازه ساختمان از نوع پيش ساخته بتني و پوشش ديواره داخلي سفيد كاري توام با نقاشي – كف سراميك و درب ورودي فلزي و كابينت آشپزخانه از نوع فلزي و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري با قدمت حدوداً 20 سال و مجتمع فاقد آسانسور مي باشد. ارزش عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان فوق الذكر با توجه به موقعيت محل – ميزان و مساحت با در نظر گرفتن كليه اوصاف به مبلغ5،500،000،000 ريال (پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابي  شده است %

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

ر روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 ساعت 9 الي 10