ملک مسکونی

28500000000

توضیحات

140009920003644181

140009460000245162
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود آقاي زينب صادقي و زيان  آقاي محمد علي شباني وني مبني برفروش پلاک ثبتي 4110 فرعي از 11  اصلي مفروز از 246  فرعي بخش2 کاشان واقع در بلوار معمار کوچه جنب اداره اطلاعات کوچه نگين 12

ومبلغ  7/500/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/02  از ساعت 11 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند. نظريه کارشناسي: 6دانگ پلاک فوق داراي اعياني در دوطبقه ،زير زمين (در حال بهر برداري)130 مترمربع و طبقه همكف(سفت كاري)130 مترمربع پاركينگ(سفتكاري)30 مترمربع با نازك كاري كف سراميك،بدنه هاي سفيدكاري و كاغذ ديواري و درب و پنجره هاي فلزي ،نماي بيروني آجر و سيمان و سيستم گرمايش بخاري گازي و حياط با موزاييك و ازاره سنگ چيني و دستشويي به متراژ1/7 مترمربع داخل حياط و داراي امتيازات شهري آب و برق و گاز و تلفن و دو حلقه چاه فاضلاب برخوردار مي باشد. نظر به اينكه در ارزيابي عواملي از قبيل ميزان عرصه و اعياني ،كيفيت ساخت و ساز،قدمت ساختمان ،نوع مصالح مصرفي ،موقعيت مكاني و محلي ،حدود اربعه،معابر دسترسي،عرض معابر،جهت جغرافيايي ،ميزان عرضه و تقاضاو….ملاك مي باشدلذا ارزش تمامي منزل مسكوني مذكور با توجه به موارد فوق الاشاره،امتيازات و منصوبات مربوطه بدون لحاظ هر گونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و نداشتن منع قانوني در نقل و انتقال به مبلغ 28/500/000/000(بيست و هشت ميليارد و پانصد ميليون ريال )برآورد و ارزيابي گرديده است.   

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان-کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/02  از ساعت 11 صبح