ملک مسکونی

146000000

توضیحات

140009920004006555

140009460000245094
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود آقاي محمدعلي فيضي و زيان خانمها و آقايان 1- عليرضا بهرام و 2- مرتضي غلامي نژاد مبني برفروش پلاک ثبتي 550 فرعي از 24 اصلي بخش2 کاشان واقع در خيابان اميرکبير مقابل بستني حاجي بابا و مبلغ  70/000/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/02 از ساعت 10 صبح شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : مطابق سند مالكيت تك برگي ارائه شده با شماره چاپي 7995 الف/95 پلاك ثبتي فوق داراي عرصه به مساحت 292 مترمربع در بر خيابان اميركبير واقع و بري به ميزان 11.40 متر دارد. با عنايت به مطالعه پرونده شهرسازي پلاك متنازع فيه، جهت پلاك مذكور در مورخ 1374/11/30 پروانه ساختماني به شماره 8/47585 مشتمل بر 145 مترمربع زيرزمين با كاربري مسكوني، 195 مترمربع همكف با كاربري مسكوني و 94 مترمربع طبقه اول با كاربري مسكوني صادر گرديده كه در مورخ 1386/10/2 به شماره 8/2531 و مجدداً در مورخ 1393/1/26 با شماره 8/100830 پروانه ساختماني مزبور مورد تمديد قرارگرفته است. با عنايت به بازديد انجام شده موقعيت و شرائط فعلي ملك حكايت از قرارگيري پلاك فوق در بر تعريض شده خيابان اميركبير داشته و فاقد هرگونه اعياني و امتيازات شهري است. ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پلاك فوق الذكر داراي عرصه به مساحت 292 مترمربع و پروانه ساختماني بشرح صدرالاشاره فاقد هرگونه اعياني و امتيازات شهري با درنظرگرفتن كليه شرايط و عوامل موثر از قبيل: داشتن سند مالكيت ششدانگ، داشتن پروانه ساختماني معتبر، نوع كاربري، موقعيت و مرغوبيت محل، مساحت عرصه، ميزان بر، حدود اربعه، عرض معابر، كيفيت معابر دسترسي و دوري و نزديكي به خيابان اصلي و شرايط بازار و … و بدون لحاظ هرگونه موانع قانوني و ثبتي و حقوقي و بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون و بدهي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و …، درصورت صحت و اصالت مدارك ارائه شده، به مبلغ/146.000.000.000 ريال معادل چهارده ميليارد و ششصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام گرديده است.

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/02 از ساعت 10 صبح