ملک مسکونی

60000000000

توضیحات

9809987115800494

140012460000241869
شعبه اجراي احكام كيفري شماره دو شهرستان شيراز

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 بموجب پرونده کلاسه  شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک  ثبتی 797/10 بخش سه  شیراز ملکی فرزاد وزیری    به آدرس : شیراز-بلوار چهل مقام-خیابان نرگس-خیابان مهاجر-نبش کوچه 5-کدپستی 7145714769  که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار  ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/10/23 دردفتر اجرای احکام شماره 2 شیراز واقع در ميدان الله مجتمع شهید قدوسی شيراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری 60/000/000/000 ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند.

 

نظریه کارشناس =.ساختمان فوق دو طبقه با اسکلت اجری با سقف طاق ضربی به مساحت حدود 500 متر مربع (مشتمل بر سه واحد مستقل) در ان احداث شده است که دارای کف سرامیک و روکار گچ و نقاشی و گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر ابی و امتیاز اب و برق و گاز مستقل می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/10/23