ملک مسکونی 4راه کبابیان

6000000

توضیحات

140028920000671022

140028460000107485
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده :ملک واقع در چهار راه کبابیان

  در پرونده کلاسه 0000726 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 1محاکم  دادگستری همدان –شعبه 2اجرای احکام مدنی

محکوم له :حسین الماسی

محکوم علیه:ثریا مرادی 

محکوم به :حدود پرداخت، 6.000.000.000 ریال بابت چک بلا محل در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان-4 راه کبابیان-کوچه فرهاد-مجتمع نشاط-طبقه همکف

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست  محكوم له  اقدام به توقیف  نموده است

مشخصات ملک:

احتراما در اجراي كارشناسي پرونده به شماره 140028920000761022 و شماره كلاسه 0000726 در خصوص ارزيابي ملك آقاي محسن تركمان فرزند اكبر، به شماره ملك 3035/3 و شماره ثبت 21306 بخش 1 همدان به نشاني ، همدان ، چهار راه كبابيان ، كوچه فرهاد، مجتمع نشاط طبقه همكف، بازديد بعمل آمد. ملك مورد نظر، شش دانگ عرصه و اعيان يك باب آپارتمان با قدرالسهم از عرصه و مشاعات به مساحت 77/48متر مربع در طبقه همكف مجتمع، با امتيازات آب، برق، گاز و تلفن ميباشد. با توجه به موقعيت ، حدود اربعه و موارد ارزيابي املاك مسكوني، ارزش كل ششدانگ عرصه و اعيان ملك به مبلغ 13/098/160/000ريال (سيزده ميليارد و نود و هشت ميليون و يكصد و شصت هزار ريال) تعيين ميگردد.

لذا این اجراء بتاریخ 11-11-1400ساعت  8 الی 8.30صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 11-11-1400ساعت  8 الی 8.30صبح