ملک مسکونی 4راه انبار نفت

80000000000

توضیحات

9809980056500865

140028460000106530
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : (توقیفی)

آگهی مزایده : سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 10/1/1068 الی 1082 بخش دو همدان

در پرونده کلاسه 9900727  اجرایی طی رأی صادره از شعبه  6 محاکم حقوقی دادگستری گرگان / شعبه 5 اجرای احکام مدنی

محکوم له : یاسر سعیدی فرزند ناصر با وکالت آقای علی میرزایی و خانم فائزه حسنلو

محکوم علیه : شرکت سینا ترابر پارت 2. حمید علیزاده فرزند حاجی محمد با وکالت آقای موسی سعیدی

محکوم به : مبلغ 3.240.000.000 تومان و  نیم عشر دولتی برابر قانون.

مالک : حمید علیزاده فرزند حاجی محمد

آدرس مورد مزایده : همدان / 4 راه انبار نفت/ خیابان جعفر طیار/ بالاتر از پمپ گاز/ شرکت پخش باراکا

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست( وکیل محكوم له ) اقدام به توقیف سه دانگ مشاع پلاک ثبتی  مذکور نموده است .

مشخصات مورد مزایده :

ارزيابي پلاك ثبتي1068/1/10الى 1082 بخش دو همدان با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به ابلاغيه پرونده شماره بايگاني 9900727 مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي مذكور ، به استحضار مي رساند اينجانبان با هماهنگي قبلي با وكيل خواهان(خانم حسنلو) از محل مورد نظر به نشاني همدان ، چهار راه انبار نفت ، خيابان جعفر طيار ، بالاتر از پمپ گاز ، شركت پخش باراكا ، بازديد و معاينه فني به عمل آورديم كه با توجه به مدارك ابرازي ، نتيجه به شرح زير است : مشخصات ملك مورد ارزيابي بر اساس نامه شماره 139985626034013438 مورخ 1399/11/06 اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو و بازديد و معاينه محل، اين ملك با پلاك ثبتي1068/1/10الى 1082 بخش دو همدان با عرصه 1000 مترمربع و اعياني آن شامل حدود 290 مترمربع سوله صنعتي با ارتفاع تاج حدود 10 متر كه ديوارهاي آن از داخل داراي پوشش سيماني و كف آن بتن كه به عنوان انبار مواد غذايي استفاده مي گردد . حدود 112 مترمربع ساختمان آجري با سقف طاق ضربي كه در حال حاضر به عنوان دفتر شركت استفاده مي گردد و داراي سه دهنه كركره فلزي به فضاي پياده رو خيابان مي باشد . حدود 15 مترمربع ساختمان آجري با سقف سبك كه به عنوان نگهباني و دستشويي استفاده مي گردد . حدود 38 مترمربع فضاي مسقف جهت ورودي محوطه و نيز حدود 545 متر مربع فضاي محوطه با كف بتن و امتيازات شهري مي باشد . همچنين به استناد نامه شماره 20314001741 مورخ 1400/04/05 شهرداري منطقه سه همدان ، اين ملك در كاربري عمده فروشي و انبار و قسمتي پارك ( فضاي سبز ) قرار داشته و فاقد تعريضي مي باشد. با عنايت به موارد مطروحه فوق الذكر و در نظر گيري عوامل موثر و دخيل در ارزيابي (از جمله موقعيت و نحوه استقرار، محل، مساحت، كيفيت و قدمت سال ساخت، امكانات و ديگر عوامل مرتبط با موضوع) به نظر اينجانبان ارزش ششدانگ پلاك فوق الذكر اعم از عرصه و اعيان با احتساب امتيازات آن و بر اساس ارزش روز و با فرض عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم در نظر گيري بدهي هاي احتمالي به مراجع ذيربط، به مبلغ80/000/000/000ريال ( معادل هشت ميليارد تومان تمام) برآورد و اعلام نظر ميگردد.

لذا این اجرا بتاریخ 1400/11/06ساعت 8:30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان / مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 1400/11/06ساعت 8:30 تا 9 صبح