ملک مسکونی

550000000000

توضیحات

9909987911900437

140068460000500813
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

احتراما پیرو آگهی شماره 0068460000498628مورخ 07/10/1400درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان جهرم بشماره 0000013 مورخ 27/9/1400  محکوم علیه داریوش بحریه جهرمی فرزند نوازاله محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ181.880.712.800  ريال اصل خواسته و مبلغ 6.016.198ريال هزینه دادخواست و خدمات وحق الوکاله وکیل 10.000.00ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مهرانه همایونفر با وکلت حسنعلی مشایخی  ونيز پرداخت مبلغ  10.000.000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 14033  فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزا شده از 2299فرعی از اصلی مذکور قطعه 1تفکیکی  واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران حکیمیه بلور شهید عباسپور خیابان بهشت روبروی خ شقایق پلاک 42در حال حاضر فروشگاه جانبو و با کیفیت واحد تجاری به مساحت 175.68متر مربع(یکصدوهفتادوپنج ممیز شصت وهشت) در طبقه همکف یک ساختمان 7طبقه تقریبا نوساز با نمای سنگ در موقعیت جنوبی خیابان بهشت قرار دارد که مشتمل بر 1طبقه زیرزمین به عنوان پارکینگ انباری و مشاعات طبقه همکف یک واحد تجاری مورد کارشناسی و 5طبقه مسکونی بصورت های 1واحدی و 2واحدی می باشد .واحد تجاری مورد کارشناسی بصورت دو دهنه دارای درب و پنجره های فلزی کرکره های برقی کف و دیوار های سنگ  سقف کاذب تایل شبکه ای ارتفاع کف تا زیرسقف کاذب حدود 3.20متر یک سرویس بهداشتی توالت ایرانی و روشویی برق و گاز اختصاصی و آب می باشد .در حال حاضر درب دسترسی مغازه به راه پله مشاعی مسدود شده و فعالیت کسبی ان فروشگاه سوپر مارکت جانبو است .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  165.000.000.000 ريال ارزیابی و ارزش مالکیت دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان سهم اقای داریوش بحریه جهرمی مبلغ 55.000.000.0000 اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید فروشگاه سوپر مارکت با آرم تجاری جانبو می باشد و طی تحقیق از محل فاقد کاربری تجاری می باشد و از تاریخ اردیبهشت هزار و چهارصد به مدت 5سال تحت اجاره شرکت جانبو می باشد و مبلغ اجاره ماهیانه پنجاه میلیون تومان می باشد و مبلغ رهن کسی اطلاعی نداشته مدیریت محل فوق بر عهده آقای حمزه و محمد حسین می باشد .در واقع عامل اصلی اجاره کننده محل شرکت جانبو می باشد . لذا مقرر گردید  سهم الارث محکوم علیه دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی بشماره 14033  فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزا شده از 2299فرعی از اصلی مذکور قطعه 1تفکیکی  واقع در بخش 11 تهران به مبلغ 55.000.000.000ريال  در روزیکشنبه مورخ26/10/1400 ازساعت 11الی 11:30  با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روزیکشنبه مورخ26/10/1400 ازساعت 11الی 11:30