ملک مسکونی 290 متر

28000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920002792467
شماره آگهی:
140191460000573843
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم

در پرونده کلاسه اجرا 0100919 بموجب اجرائیه به کلاسه 0100760 له حسین کرمانشاهی علیه حبیب میرزائی صادره ازشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین که طی آن محکوم علیه به پرداخت مبلغ 3/650/000/000 ريال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 182/500/000 ريال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک باب ساختمان توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان ملك 3 طبقه به نشاني : پاكدشت – خاتون آباد – خ 15 متري وليعصر – بن بست وليعصر نهم – پلاك 343 به مساحت اعلامي عرصه : 15 / 131 مترمربع ملك مورد تعرفه از ضلع غرب به كوچه بن بست مشرف بوده وداراي نماي سنگ سفيد ميباشد مساحت اعلامي اعيان : در حدود 290 مترمربع ، در سه طبقه مسكوني همكف ، اول ، دوم و خرپشته و يك سرويس بهداشتي داخل حياط مي باشد سازه ساختمان نيمه اسكلت و قديمي ساز بوده و طبق اظهارات داراي آب ، برق و گاز مي باشد . با توجه به بازديد بعمل آمده از ملك مورد تعرفه و با در نظر گرفتن قدمت بناء مساحت اعلامي بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به ادارات و شهرداري و… صرفا جهت قيمت پايه مزايده ، در حدود مبلغ 28،000،000،000ريال ، معادل دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان اظهار نظر مي گردد ، ضمنا ملك مورد نظر طبق جوابيه استعلام اداره ثبت اسناد پاكدشت داراي يك مورد بازداشتي به مبلغ 5/800/000/000 ريال ميباشد نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

مورخ 1401/11/23 روز یکشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23