ملک مسکونی 20متری ابوذر

31000000000

توضیحات

9809980213301032

140068460000489819
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 1578/180ج و دادنامه صادره از شعبه180دادگاه عمومی تهران خواهان الهه رشیدی  و خواندگان 1-شیما2-ندا3-قادر4-عادل5-همت 6-ناصرهمگی رحیمی7-سکینه مهدیلو  دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی2398/12421بخش10تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 الی 11/30مورخه 1400/10/25در محل اجرای احکام مدنی شعبه180(اجرای احکام متمرکز طبقه3)دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 31000000000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی2398/12421مفروز و مجزی از228واقع در بخش10تهران به مساحت 50/92مترمربع پس از اصلاحی 85/80مترمربع به نشانی تهران 20 متري ابوذر ، خيابان شهيد اكبر سوري ، كوچه نباتي ، پلاك 2، اعياني ملك مذكور عبارتست از ساختماني قديمي ساز و دونبش و 2/5 طبقه ( همكف مسكوني-تجاري + 1/5 طبقه روي آن ) ، اسكلت ساختمان فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از سنگ ، پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ، كف واحدها سنگ و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه طبقه اول اوپن با كابينتهاي MDF ، فاقد پاركينگ و داراي بالكن در نيم طبقه و انباري ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي ميباشد . همچنين ملك داراي انشعابات آب ، گاز و برق بوده و بر ملك در خيابان سوري 10 متر و در كوچه نباتي 9 متر ميباشد . همچنين در طبقه همكف سه باب مغازه جمعاً به مساحت 43 متر مربع قرار دارد كه به شغلهاي تعميرگاه موتورسيكلت ، كارگاه فني مهندسي برادران حسين زاده و پارچه فروشي ميرحسيني مشغول هستند . بنا به اظهار ساكنين ، كليه اين مغازه ها و قسمت مسكوني در اختيار مستأجرين محكوم عليهم ميباشد باتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمیع عوامل موثر به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه180دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

 

دادورز اجراي احكام شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران – اصغر ملكي

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري