ملک مسکونی 130 متر خيابان زنجان شمالي

59000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980228300627
شماره آگهی:
140168460000610243
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب دادنامه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرائی کلاسه فوق الذکر موضوع دعوی شيرين پورخليل قوي – فرهاد اسدي علیه حسين بلخاري قهي ، که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/669/565/000 ريال در حق محکوم له و نیز مبلغ 133/478/250 ريال نیم عشر متعلقه و نیز پرداخت مبلغ 1/781/912/000 ريال در حق شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران(توقیف مقدم) گردیده است که در این خصوص پلاک ثبتی شماره 439599 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 47985 فرعي از اصلي، قطعه 12 تفكيكي، واقع در بخش 10 تهران متعلق به آقايان حسن زالي (با جزء سهم 3/455 از 6 سهم) و محمود احمدي (با جزء سهم 2/545 از 6 سهم) صرفا نسبت به سهم آقای حسن زالی (وثیقه گذار-معرف مال) توقیف و مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است :

با سلام و احترام،

اينجانب پس از مطالعه‌ پرونده‌ به شماره بايگاني 960298 و اطلاع از قرار كارشناسي صادره مبني بر ارزيابي ملك با حضور آقاي حسين بلخاري قهي، از ملك مورد نظر، واقع در تهران، خيابان زنجان شمالي، كوچه عليزاده تبريزي، پلاك 18، بازديد به‌عمل آورده كه گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد.

مستندات (به شرط صحت):

– به استناد تصوير نامه شماره 140185601080002376 مورخ 11/2/1401 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (موجود در پرونده)، مالكيت پلاك ثبتي به شماره 439599 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 47985 فرعي از اصلي، قطعه 12 تفكيكي، واقع در بخش 10 تهران به نام آقايان حسن زالي (با جزء سهم 3/455 از 6 سهم) و محمود احمدي (با جزء سهم 2/545 از 6 سهم) ثبت و صدور شده است.

مشخصات ملك در بازديد:

ملك مورد بازديد يك ساختمان هشت طبقه است كه دو طبقه آن (همكف و زيرزمين) انباري، پاركينگ و تاسيسات و شش طبقه آن داراي كاربري مسكوني است (هر طبقه دو واحد). ساختمان در جنوب كوچه قرار دارد. قدمت ساختمان حدودا برابر هفت سال مي باشد. اسكلت ساختمان از نوع بتني، سقف ها از نوع تيرچه بلوك و نماي ساختمان و اطراف راه پله از سنگ است. ساختمان داراي آب، برق، گاز و آسانسور است.

واحد مسكوني مورد نظر در طبقه ششم ساختمان و در سمت شرقي قرار دارد. مساحت اين واحد برابر 130/71 مترمربع است. اين واحد داراي پنجره هاي آلومينيمي و درب ورودي چوبي است. كف واحد از سنگ است. اين واحد داراي سرويس بهداشتي، آشپزخانه اپن و سه اتاق خواب است. سيستم گرمايشي اين واحد، رادياتور و سيستم سرمايشي آن، كولر آبي است. اين واحد داراي پاركينگ (به مساحت 11 مترمربع) و انباري (به مساحت يك مترمربع) در طبقه 1- است.

نظريه كارشناسي:

با توجه به موارد مذكور و با عنايت به مساحت، موقعيت، گذر، قدمت اعيان و ساير عوامل، بدون احتساب ديون و بدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك تعرفه شده مبلغ 59/000/000/000 (پنجاه و نه ميليارد) ريال معادل 5/900/000/000 (پنج ميليارد و نه صد ميليون) تومان تعيين و اعلام مي گردد

ارزش پایه مزایده 4/584/955/250 ريال می باشد.

بنابراین مقرر گردید 0/4662 دانگ از شش دانگ ملک فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 از ساعت 8:30 الی 9 از طریق مزایده حضوری در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی( طبقه پنجم) واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی نبش خ سمیه به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگذاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مراسم مزایده به اجرای مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19