ملک مسکونی

560000000

توضیحات

9909987190900617

140012460000208761
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000542  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان قیروکارزین  محکوم له خانم مرضیه زمانی مرندی فرزند يداله  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابلافر از محکوم علیهم  آقای سید ناصر موسوی  فرزند مجید به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ 150عدد سکه تمام بهار ازادی  ریال را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/9/28 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه 1400220202208569 مورخ 1400/7/14 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای حسین شمس الدینی  به مبلغ 5/600/000/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 560/000/000    ریال باشناسه پرداخت : 919108100100019909987190900617 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده :شش دانگ  پلاك ثبتی  515/2156واقع در بخش چهار شيراز به مساحت عرصه 93/60 متر مربع و اعياني در يك طبقه بصورت اسكلت آجري و نماي پلاستر حدوداً به مساحت 75 متر مربع مي باشد. مشخصات اعياني شامل : كف واحد : موزاييك ، بدنه : سفيد ، كابينت : ام دي اف نما: پلاستر سيماني ملك داراي انشعابات برق ، گاز و آب مي باشد. ملك داراي اعياني يك طبقه و بصورت مسكونی میباشد. ملك بصورت شش دانگ عرصه و اعيان و مفروز مي باشد.

ادرس : شيراز ، بلوار اتحاد ، كوچه 83، فرعي 83/10، قطعه ششم سمت چپ ،

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/9/28 ازساعت 9 الی10صبح