ملک مسکونی

70

توضیحات

9909987124500856

140012460000208402
شعبه اجراي احكام كيفري شماره دو شهرستان شيراز

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 بموجب پرونده کلاسه  شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک  ثبتی 2194/104 بخش چهار  شیراز ملکی بهبود ساداتی   به آدرس : روستای سلطان اباد-بلوار شهرداری سلطان اباد-نبش خیابان شهید ابراهیم زارعی-صنایع چونوین-کدپستی 7158133451 که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار  ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/09/28 دردفتر اجرای احکام شماره 2 شیراز واقع در ميدان الله مجتمع شهید قدوسی شيراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری 70/000/000/000 ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند.

 

نظریه کارشناس =در پلاك ثبتي مورد كارشناسي با عرصه وقفي كه به صورت كارگاه توليدات صنايع چوب مورد بهره برداري قرار داشته كه مستحدثات واقع در آن حسب اظهارات مالك اعياني فاقد مجوز ساخت شامل : 1- اعيان سالن اصلي توليد به صورت سوله صنعتي با قاب فلزي به دهانه 14 متر و ارتفاه 6 متر با پوشش ورق گالوانيزه با ديوار آجر 35 سانتيمتري و نماي داخلي و خارجي از پلاستر سيماني و كف از موزائيك به مساحت حدود 225 متر مربع 2- اعيان مسكوني با اسكلت بنايي و سقف بتني به انضمام انبار كارگاهي جنب آن با قاب فلزي جمعاً به مساحت 170 متر مربع 3- اعيان دفتر كار به مساحت حدود 30 متر مربع با اسكلت بنايي و سقف تيرچه و بلوك و نماي آجر كارتني4- سايه بان واقع در محوطه از قوطي يا خرپاي فلزي و پوشش سقف از ورق گالوانيزه به مساحت حدود 50 متر مربع و مجموعه كارگاهي با انشعابات برق و آب مي باشدبا عنايت به توضيحات فرازهاي فوق، ارزش ششدانگ اعياني و حقوق مكتسبه مالك اعيان از عرصه اوقافي و با توجه به محل وقوع و موقعيت ملك، كيفيت مصالح و ساخت و جميع جهات و عوامل مؤثره موضوع با انشعابات و متعلقات و منضمات مربوطه و بدون درنظر گرفتن ماشين آلات خط توليد و بدون احتساب بدهي احتمالي به ادارات دولتي و قضايي، سازمانها از جمله اوقاف و دهياري و اشخاص حقيقي و حقوقي جمعاً به مبلغ 000 / 000 / 000 / 70 ريال معادل هفت ميليارد تومان جهت پايه مزايده ارزيابي و اعلام مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/09/28