ملک مسکونی

26000000000

توضیحات

9909987117400984

140012460000210887
شعبه 11 اجراي احكام كيفري شيراز

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت دوم

    به موجب پرونده اجرایی کلاسه  9901455 الف ج11  خانم رقیه شریفی  فرزند  اسمعیل   6دانگ  يك واحد مسكوني 2 طبقه به شماره پلاك ثبتي 35 فرعي از 988 اصلي بخش 4شيرراز وبا ورقه مالكيت اعياني به شماره 492640 سري ب/91  واقع در   بولوار مدرس-خيابان فضيلت انتهاي كوچه 25 پلاك 6 كد پستي -69118-71458  جهت محکوم علیه   علیرضاراستگو  فرزند بمانعلی  به وثیقه گذاشته است  و قرار ضبط وثیقه صادر گردیده و  این اجرای احکام قصد فروش و مزایده 6دانگ ملک مذکور را دارد   عرصه پلاک ثبتی  فوق اوقافي وبه مساحت 200 متر مربع و با اعياني 2 طبقه با زير بناي حدود 278 متر مربع با نماي سنگ ودرو پنجره فلزي وانشعابات آب و برق و گاز    به ميزان 26/000/000/000بيست وشش مليارد ريال    توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی شده است  به همین منظور پس از تشریفات قانونی و با توجه به نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی  روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/24  از ساعت 8 الی 10 صبح در محل شعبه یازدهم اجرای احکام کیفری شیراز واقع در میدان الله ( گلسرخ) ابتدای بلوار شهید شیرودی مجتمع شهید قدوسی مزایده حضوری برگزار خواهد شد قیمت اولیه مزایده از مبلغ 26000000000ریال  شروع می گردد و شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و ده درصد بهاء را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف مهلت 20 روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده ملک مذکور را طبق آدرس اعلامی ملاحظه نمایند.

صدیقه نوروزی

قاضی شعبه یازدهم اجرای احکام کیفری شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/09/24  از ساعت 8 الی 10 صبح