ملک مسکونی

12600000000

توضیحات

9709980731500350

140012460000210933
شعبه اجراي احكام كيفري شماره دو شهرستان شيراز

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 بموجب پرونده کلاسه  شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک  ثبتی 1978/21 بخش چهار  شیراز ملکی جعفر زارع    به آدرس : شيراز ميدان مصدق بلوار غدير كوچه 12/2 كد پستي : 7153947385  که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار  ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/09/28 دردفتر اجرای احکام شماره 2 شیراز واقع در ميدان الله مجتمع شهید قدوسی شيراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری 12/600/000/000 ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند.

 

نظریه کارشناس =پلاك ثبتي فوق منزل مسكوني يك طبقه با مساحت عرصه 181/8 متر مربع طبق سند اوقافي جمعاً داراي حدود تقريبي 84/8 مترمربع زيربناي اسكلت آجري با احتساب باريكسازي طبق برگ عوارض شهرداري منطقه دو شيراز ميباشد. همچنين پلاك فوق داراي حدود تقريبي 20 متر مربع سايبان با سقف ورق فلزي ميباشد نماي ساختمان سيمان سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر ابي و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد با توجه به موقعيت محل و مساحت و نوع كاربري و قدمت بنا و با در نظر گرفتن جميع جهات ذي اثر در كارشناسي و با توجه به نرخ عادله روز و اوضاع و احوال فعلي بازار و در صورتي كه پلاك فوق فاقد هرگونه بدهي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي باشد ارزش پايه پلاك ثبتي فوق به منظور شركت در تشريفات مزايده به مبلغ دوازده ميليارد و ششصد ميليون ريال (12/600/000/000 ريال ) برآورد مي گردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/09/28