ملک مسکونی

1149443586

توضیحات

9509980703100714

140012460000210944
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 970387  اجرای احکام مدنی7  شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه  16 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای عادل گلي  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه  محمدرضا علي پورقصرالدشتي به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ  1/149/443/586 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز یکشنبه مورخ 1400/9/28  از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه تاریخ 1400/5/23 یک نفره کارشناسان رسمی دادگستری :آقای جاوید نعمت اللهی به مبلغ      1/149/443/586 ریال  می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی  در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده :0/23 ( بیست و سه صدم ) دانگ از 4 دانگ از شش دانگ سرقفلی  ملک تجارتی به مشخصات پلاک 1652/17861  به آدرس شیراز شهرک والفجر  بلوار والفجر قبل از خیابان احرار ساختمان شیرینی  سایه – 168 متر مربع طبقه همکف که بصورت 144 متر مربع خالص تجاری و بقیه راه پله و ورودی پارکینگ است به انضمام 42 متر مربع  در نیم طبقه که بصورت بالکن تجارتی مورد استفاده می باشد . دارای اسکلت فلزی و سقف تیرچه و بلوک و کف موزاییک و رو کارگچ و سرمایشی کولر آبی قدمت حدود 21 سال  می باشد ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخ 1400/9/28  از ساعت 8 الی 9 صبح