ملک مسکونی

19500000000

توضیحات

140009920001313586

140009460000195267
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود خانم  مهزاد حيدرزاده  و زيان آقاي داود فتاح  مبني برفروش پلاک ثبتي 5208 فرعي از 13 اصلي بخش 2 کاشان واقع در  بلوار مفتح کوچه مجاور آتش نشاني قديم ، کوچه نگارش 6 نبش فرعي چهارم ، طبقه زيرزمين (ساختمان 3طبقه  تک واحدي)

ومبلغ  11/550/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/09/16 از ساعت 11 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : آپارتمان فوق به مساحت  113/12 متر مربع واقع در طبقه زير زمين به انضمام انباري -قدمت ملک حدود 5سال ساخت و  داراي انشعابات آب برق و گاز و با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر درارزيابي از نظر کارشناس محترم 6دانگ آپارتمان مذکور  به مبلغ 19/500/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/09/16 از ساعت 11 صبح