ملک مسکونی

6950000000

توضیحات

9309983657400764

140009460000195100
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي  مرتضي زارع  عليه آقاي سيدحسين حاجي زاده  مبلغ  1/593/000/000 ريال بابت اصل خواسته  و خسارات آن و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: پلاک ثبتي 5321 فرعي از 45 اصلي بخش 2 کاشان واقع در ميدان خرمشهر خيابان همت دو نبش خيابان و کوچه فرعي طبقه همکف مشرف به کوچه ارمان 8 جنب شهرداري منطقه 3

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/09/16  از ساعت 10  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : کل ساختمان 3 بر و 6 واحد است 2 واحد زيرزمين 2 واحد همکف و 2 واحد طبقه فوقاني است و فاقد پارکينگ مجزا و فاقد آسانسور است واحد مورد مزايده در طبقه همکف به مساحت 99/38 متر مربع  و تک خواب است کابينت ها  فلزي است و داراي امتيازات برق و تلفن مجزا و آب و گاز مشترک و ساختمان فاقد نما کاري  است با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي از نظر کارشناس محترم 6 دانگ  واحد فوق به مبلغ 6/950/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/09/16  از ساعت 10