ملک مسکونی

1400000000

توضیحات

9809988118001321

140028460000087662
شعبه دوم اجراي احكام كيفري شهرستان همدان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهي مـزايـده ملک توقيفي {درپرونده كيفري } نوبت دوم

در پرونده کلاسه 9900609 شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب همدان برابر دستور صادره از دادستان عمومي وانقلاب همدان

نوع وميزان مجازات محکوم*یاری    جرم: سرقت   مجازات : یک سال حبس تعزيري+  40ضربه شلاق

 

لذا با توجه به اينکه ضامن ابوالقاسم یاری  فرزندابوالمعصوم  با سپردن پلاك ثبتي(  1476/1 شماره ثبت2604/1 ص 53  به  متراژ169  متر مربع حدودا  2طبقه )جهت حاضر نمودن محکوم اقدام نموده و محکوم نيز متواري مي باشد وضامن نتوانسته در موعد مقرر محکوم را حاضر نمايد، به دستور دادستان محترم همدان در تاريخ 99/12/19دراجراي ماده 230ق آد در امور كيفري ضبط وثيقه توديعي صادر شده است جمع مبلغ قرار وثيقه 70/000/000 تومان است لذا در اجراي دستور دادستان توقيف : پلاك ثبتي فوق به ارزش کارشناسي 1/400/000/000 تومان واقع در همدان -خ شهدا  ، ابتدای کمربندی نظر بیگ،  کوچه کاهبار، کوچه زینل  1 ،پلاک102  در اداره ثبت اسناد واملاک همدان اعلام مي گردد .

 

لذااين اجراء بتاريخ  یکشنبه 1400/09/14 ساعت  09:00 الي09:30 تا  اقدام به برگزاري مزايده مي نمايد مورد مزايده 5روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشاهده است وفروش درمزايده {نوبت دوم } به ميزان محکوم به وهزينه هاي اجرايي است . کسي برنده است که بالاترين قيمت پيشنهادي را ارائه وده درصدراپس از پايان مزايده والباقي رانيز درمهلت يك ماه واريزنمايد درغير اين صورت ده درصد بنفع دولت ضبط مي شود .محل برگزاري مزایده شعبه دو اجراي احكام كيفري دادسراي همدان خيابان طالقاني است و شركت براي عموم آزادو شركت درجلسه فقط با ارائه كارت ملي امكان پذير است هزينه دارايي وشهرداري وکليه هزينه هاي مربوط به ثبت سند به عهده خريدار وبرنده مزايده ميباشد .

  

 

رونوشت:

1)دفتر کل دادسرا جهت الصاق در تابلو اعلانلات

2)فرماندهي محترم کلانتري خدمات جهت الصاق در محل ملک مورد مزايده وارسال گزارش طي صورتجلسه

اطلاعات بیشتر

مهلت

یکشنبه 1400/09/14 ساعت  09:00 الي09:30