ملک مسکونی

2100000

توضیحات

9509988110900572

140028460000086324
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده :ملک واقع در شهرک مدنی با شماره پلاک ثبتی 207/18

  در پرونده کلاسه 0000291 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 9محاکم  دادگستری همدان –شعبه 3اجرای احکام خانواده

محکوم له :ابراهیم شکری

محکوم علیه:عیسی رشتی 

محکوم به :حدود پرداخت، مبلغ 25.000.000 تومان  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه  در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –شهرک مدنی-خیابان آزادگان-کوچه یاس 6-کدپستی 65138-69179

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{وکیل  محكوم له } اقدام به توقیف نموده است

ارزیابی مورد مزایده : در مورخه 29-6-1400 به مبلغ 2.100.000.000 تومان  میباشد.

مشخصات ملک:

ملک مورد نظر بر اساس استعلام شماره 140085626034005865 مورخ 27-4-1400 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان و پروانه ساختمانی شماره 387/1/2 مورخ 6/6/78 شهرداری منطقه 2 مساحت عرصه 211.80 متر مربع در 1.5 طبقه با مساحت اعیانی 186.60 متر مربع میباشد.اسکلت ساختمان به صورت آجری با سقف طاق ضربی پنجره های آهنی تکجداره پوشش گچ و یکباب پارکینگ به مساحت 15 متر مربع میباشداستقرار ملک مورد نظر به صورت جنوبی بوده و دارای بر حدود 15 متر در کوچه 12 متری میباشد.

.لذا این اجراء بتاریخ 14-9-1400 ساعت  8.30 الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 14-9-1400 ساعت  8.30 الی 9صبح