ملک مسکونی

3712500000

توضیحات

9809987116901199

140012460000188364
شعبه پنجم اجراي احكام كيفري شيراز

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (تجدید مرحله اول )

به موجب پرونده   9901129 الفج5    شعبه پنجم  اجرای احکام کیفری شیراز پلاک  124  فرعی  از  2170  به شماره ثبت 360004  بخش  4  ناحیه  شیراز ملکی عوضعلی رضاائی    (  منزل مسکونی یک طبقه با کاربری مسکونی به مساحت 247/5 مترمربع  – زیربنا حدود 140  متر مربع اسکلت مصالح بنائی اجری و سقف تیراهن به صورت دو خوابه و درب و پنجره ای فلزی نمای بیرونی سیمانکاری کف واحد موزائیک بدنه واحد 90 سانتیمر سرامیک و مابقی سفیدکاری کولر ابی و پنکه سقفی دارای انشعابات  اب برق گاز  ) به آدرس شیراز  شیراز  روستای بیدزرد کوچه شهید سلیمانی کوچه 2 شهید سلیمانی نبش کوچه 2 سمت چپ   کد  پستی    7159173475  که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم  معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار و نیز دستور معاون محترم دادستان مبنی بر ضبط وجه الوثاقه ازطریق مزایده حضور  ، ملک مذکور ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا  10 روز   مورخ 1400/09/21 دردفتر اجرای احکام شماره 5  شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ .بلوار شهید شیرودی  .مجتمع قضای شهید قدوسی  اجرای احکام کیفری 5 شیراز  به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند .

شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ ذکر شده را  در حساب خودشان داشته  باشند و در شعبه از کارت انها ابتدا موجودی گرفته می شود .

همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا و نیز کارت عابر بانک جهت گرفتن موجودی به میزان 10 درصد اولیه جهت شرکت کنندگان در مزایده در شعبه  الزامی است.

نظریه کارشناس: با توجه به موقعیت ملک و … و با توجه به  سایر اوصاف به  مبلغ  3/712/500/000 ریال ارزیابی می گردد.

سیدبهمن اکبری

قاضی  اجرای احکام کیفری 5  شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 9 تا  10 روز   مورخ 1400/09/21