ملک مسکونی

2700000

توضیحات

140028920000053093

140028460000086346
شعبه هفتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت دوم

مورد مزایده :یک باب ساختمان مسکونی واقع در اسلامشهر (عادی)

  در پرونده کلاسه 0000255  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4محاکم  دادگستری همدان –شعبه 7  اجرای احکام خانواده

محکوم له :سهیلا نوری

محکوم علیه:لطیف صادقی-معصومه حاجیلو 

محکوم به : مبلغ 14 عدد سکه بهار آزادی و 33.000.000 تومان  بابت مهریه  و حق الوکاله وکیل  در حق محکوم له  و  ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –اسلامشهر-کوچه شهید غلامی-کوچه عقیل 24-کوچه آذر 7-پلاک 3

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{  محكوم له } اقدام به توقیف نموده است

ارزیابی مورد مزایده : در مورخه  13-6-1400 مبلغ 2.700.000.000 ریال میباشد.

مشخصات ملک:

ملک مورد نظر که به صورت عادی است و فاقد سند ثبتی بوده و به صورت مبایعه نامه میباشد  و بنام مرحوم مجتبی صادقی میباشدو ملک مورد نظر دارای عرصه 59 متر مربع و اعیانی به مساحت حدود 51 متر مربع در یک طبقه و یک خوابه میباشد که سازه آن آجری با سقف طاق ضربی بوده و نمای آن از جنس سیمان میباشد و ملک مورد نظر فاقد انشعاب آب برق گاز میباشد.

لذا این اجراء بتاریخ 21-9-1400ساعت  8.30 الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 21-9-1400ساعت  8.30 الی 9صبح د