ملک مسکونی

47100000000

توضیحات

140012920001604606

140012460000188230
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000975 اجرای احکام مدنی7  شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه  26 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای خسرو كرباسي فرزند غلامحسن ،  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه پرهام بهروزنيا فرزند كريم ،  به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ  364564000 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز سه شنبه  مورخ 1400/9/9  از ساعت 8 الی 9  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه تاریخ 1400/08/03کارشناس رسمی دادگستری :آقای احمدرضا خوشنامی به مبلغ364564000ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی (  ……..    ریال با شناسه پرداخت : ………… ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

   

مشخصات ملک مورد مزایده :

چهارصدم دانگ از دودانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 61فرعی از 1092اصلی مفروز ومجزی شده از17فرعی  قطعه3تفکیکی واقع دربخش4ناحیه یک شیراز به آدرس شیراز میدان قصردشت خیابان وکلا  کوچه28(دشتی)فرعی28/1پلاک17طبقه اول کدپستی 7186646539بصورت یک واحد آپارتمان ازیک ساختمان دوطبقه دوواحدی باقدمت 50ساله به مساحت آپارتمان 129/92متر مربع  مساحت زمین محل احداث ساختمان 261متر مربع است. آپارتمان دوخوابه بازسازی شده کف لمینت پذیرایی واتاقها کاغذ دیواری اشپزخانه اوپن کابینت ام دی اف ودرب ورودی ضد سرقت درها چوبی سیستم گرمایش بخاری  دارای لوستر پرده تور وهود وگاز صفحه ای وشومینه وانشعابات اب وبرق وگاز -ملک دراختیار مالکین بوده است وبین طرفین شرط گردیده است تا زمان حیات خانم بدری هل فروش منافع وحق سکونت نسبت به یکدانگ  مورد معامله جهت خود میباشد واین شرط لایورث است.ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مذکور 47100000000ریال میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه  مورخ 1400/9/9  از ساعت 8 الی 9  صبح