ملک مسکونی

230000000000

توضیحات

9809980708501178

140012460000247203
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه9901429  اجرای احکام مدنی7  شیراز  محکوم له آقای علي اكبر اشكاني فرزند كرامت اله ، و  پرونده  شماره 0000730 اجرا هشتم مدنی شیراز  محکوم له مسلم آرین    تقاضای فروش اموال توقیفی  محکوم علیه هادي دهقاني فرزند محمدحسن ،    به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ  230/000/000/000 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روزدو شنبه  مورخ  1400/10/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه تاریخ 1400/10/06  هیات سه  نفره کارشناسان رسمی دادگستری :آقای رهام رحیمی ووحید جعفری ووغلامرضا نامورچی  به مبلغ  230/000/000/000  ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب  نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مورد مزایده : شش دانگ پلاك ثبتي شماره 93/464 واقع در بخش 3 شيراز به مالكيت آقاي هادي دهقانی و به نشاني: شيراز بلوار نيايش – كوچه 6 – كوچه 6/2 – پلاك 40 و كد پستي : 7194913513  ملك مذكور در خيابان نيايش كوچه 6 واقع شده كه در 2 طبقه و هر طبقه 195 متر مربع زير بنا و داراي سه اتاق خواب و بصورت دوبلكس مي باشد. در پيلوت ساختمان 75 متر مربع پاركينگ و كل مجموعه در عرصه اي به مساحت 378 متر مربع احداث شده است. اعياني ملك فوق با قدمت حدوداً 26 سال ، كف سراميك، كابينت MDF ديوارها رنگ آميزي، سيستم گرمايش پكيج و سرمايش اسپيلت مي باشد. نماي ساختمان بصورت كنتكس و سيمانكاري مي باشد. ملك فوق بصورت درب از ساختمان مي باشد.طبقه دوم ملک به میزان یک میلیارد ریال رهن ومبلغ شصت میلیون ریال دراجاره ماهیانه مستاجر میباشد.تا تاریخ 1401/08/10دراجاره میباشد.

دادورز شعبه 7 اجرای احکام مدنی شیراز

اسلام بدخشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزدو شنبه  مورخ  1400/10/27 از ساعت 8 الی 9 صبح