ملک مسکونی گلستان

1430000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982885401830
شماره آگهی:
140091460000089372
شعبه صادر کننده:
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000083 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه طیار حاتمی، رقیه حاتمی،سکینه حاتمی، قادر حاتمی،وظیفه شکیبا ورنیاب،امیر عباس حاتمی قلیج حاتمی محکوم است به اقدام برابرنیابت واصله درحق محکوم له خانم فاطمه فرزانه بیله درق که مالی از محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/3/20 روز پنج شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

موردمزایده عبارت است از سه دانگ ملک واقع در گلستان خ12متری قبادی بنفشه11پلاک5طبقه سوم به مساحت100مترمربع بصورت قولنامه ای تک واحدی کلا سه واحدی به مبلغ 250میلیون تومان ارزیابی شده است و شش دانگ ملک واقع در گلستان خ15متری سلمان فارسی کوچه احمد صدقی فعال(میلان18)پ139طبقه سوم به مساحت 143/05از پلاک ثبتی 142/20878دارای پارکینگ و انباری بصورت تک واحدی ودارای انشعابات آب و برق وگاز و به مبلغ1430000000تومان ارزیابی شده است ./

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.30 ساعت9