ملک مسکونی کلنگی خیابان مدنی

28000000000

توضیحات

140068920001140130

140068460000499618
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده فروش ملک

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق موضوع دادنامه شماره 140068390005337661   مورخ 1400/04/22  صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان خانم مهتاب کریم بیک همدانی با وکالت آقای امین بیات بطرفیت خواندگان ؛ 1-مصطفی   2- خدیجه  3-غلامحسین  4-آذر  5-خاور  6- محمد  7-اعظم  شهرت همگی کریم بیک  مبنی بر دستور فروش شش دانگ  ملک تحت پلاک ثبتی 675  فرعی از 6714  اصلی بخش2 ثبتی تهران (( حوزه ثبتی نارمک )) به نشانی تهران ، خیابان مدنی ، پایین تر از بزرگراه امام علی خیابان بخشی فرد خیابان همتی پلاک 13 که امر ارزیابی و برآورد قیمت ملک مذکور به احد از کارشناسان رسمی ارجاع که با مصون ماندن نظریه از اعتراض ، لذا پلاک موصوف بشرح ذیل توسط کارشناس منتخب ارزیابی و توصیف گردیده است ؛

احتراماً بازگشت به دستور دادرس محترم اجراء در خصوص انجام قرار كارشناسي موضوع پرونده كلاسه 0000865 پس از اطلاع از مفاد قرار كارشناسي به محل ملک مراجعه و بازديد و بررسي هاي لازم انجام پذيرفت كه نتيجه بشرح زير تقديم حضورمي گردد:

الف ) مشخصات ملک ؛ مورد ارزیابی عبارتست از شش دانگ یک دستگاه مسکونی قدیمی و کلنگی متروکه در 2 طبقه به پلاک ثبتی 6714/675  واقع در بخش 2 ثبتی تهران بمساحت 111 متر مربع عرصه (( به ابعاد تقریبی  20X5/5  )) که در حال حاضر فاقد سکنه است

مورد ارزیابی دارای زیربنای تقریبی بمساحت 130 متر مربع می باشد ساختمان با نمای سیمان با قدمت حدودا 40 سال و دارای آب و برق و گاز می باشد ضمنا ملک از حد جنوب حدودا بمساحت 19 متر مربع دارای اصلاحی است

 

ب) نظریه کارشناسی

پس از بررسی اوضاع و احوال و  با توجه به موقعيت ملك و نوع  بهره برداری  ، قدمت بنا ، انشعابات آب برق و گاز و بدون نظر گرفتن ديون و تعهدات احتمالي به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و نهاد ها و ادارات دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي و اشخاص ثالث و بدون در نظر گرفتن هرگونه ممنوعيت در نقل و انتقال به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين بازداشتي در واحد اجراي ثبت اسناد و املاك و همچنين واحد هاي قضايي و در نهايت با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در ارزيابي ، ارزش  ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي موضوع مزایده به مبلغ 28/000/000/000 ريال ( دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان ) ارزيابي و اعلام مي گردد

بنابراین مقرر است ششدانگ پلاک ثبتی فوق وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش برسد وقت مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1400/11/04  ساعت 30 ؛ 08 تعیین و در واحد مزایده این مجتمع واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع صدر طبقه اول برگزار می گردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید ، بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ، الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل و تسلیم ملک موضوع مزایده ندارد/ 

 

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر – صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/04 ساعت 8/30