ملک مسکونی چهارراه مقاومت

83982600000

توضیحات

9509980843300712

140010460000133317
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام در نظر دارد بمنظور وصول طلب خانواده نوری و نیم عشر دولتی در پرونده کلاسه فوق اموال توقیف شده مشروحه ذیل ( شش دانگ دو پلاک ثبتی 1622/13 اصلی و 1687/78 اصلی می باشد)متعلق به شهرداری ایلام را از طریق مزایده حضوری نوبت اول به فروش برساند متقاضیان میتوانند درخواستهای کتبی خود را تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران تحویل و در جلسه روز یکشنبه مورخه 1400/11/17 و در ساعت 9:30 صبح که در واحد اجرای احکام مدنی ایلام تشکیل میگردد حضور بهم رسانند مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه بالا ترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و الا مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال توقیف شده اقدام شود و اموال توقیفی بشرح ذیل میباشد :

1مشخصات  شش دانگ پلاک  ثبتی 1622/13 اصلي: ملك مورد نظر بصورت عرصه داراي مستحدثات، موقعيت دو بَر با كاربري مسكوني واقع در ايلام، چهارراه مقاومت، خيابان 24متري وليعصر(عج)، كوچه شهيد يونس احمدي، جنب بازارچه ميوه و تربار، با مساحت 481/06 مترمربع (مطابق كروكي و استعلام اداره ثبت اسناد)، مالك حقوقي شهرداري ايلام، مالك ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 067824 سري ب سال 99 مي باشد. قابل ذكر است ملك موردنظر برابر طرح تفصيلي مصوب سال 86 با كاربري مسكوني سطح 1 مي باشد، لذا ارزيابي بر مبناي كاربري مسكوني منظور شده است.قسمتي از عرصه با ديواربلوكي و هشت ستون فلزي دوبل محصور گرديده و قسمتي نيز داراي اعيان نيمه اسكلتي بصورت يك واحد مسكوني و دو دهنه مغازه، در مجموع اعيان با مساحت 180 مترمربع و داراي امتيازات آب، برق و گاز مي باشد. با عنايت به مراتب فوق و لحاظ نمودن مواردي نظير موقعيت محلي، مساحت، كاربري، تعريض، عرض گذر مجاور، قدمت بنا و ساير عوامل موثر و بدون لحاظ كردن هرگونه بدهي احتمالي ملك مذكور به افراد حقيقي يا حقوقي، ارزش كارشناسي شش دانگ عرصه و اعيان ملك معرفي شده از قرار هر مترمربع 80.000.000 ريال و جمعا برابر38،484،800،000 ريال (سي و هشت ميلياردو چهارصدو هشتادو چهار ميليون و  هشتصد هزار ريال ) برآورد مي گردد.

2مشخصات شش دانگ پلاک ثبتی 78/1687 اصلی : ملك مورد نظر بصورت عرصه (زمين فاقد مستحدثات) سه بَر با كاربري تجاري منطقه اي واقع در ايلام، چهارراه رسالت، ابتداي خيابان انقلاب،با مساحت 215/34 مترمربع (مطابق كروكي و استعلام اداره ثبت اسناد)، مالك حقوقي شهرداري ايلام، مالك ششدانگ عرصه داراي سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 067867 سري ب سال 99 مي باشد. با عنايت به مراتب فوق و لحاظ نمودن مواردي نظير موقعيت محلي، مساحت، كاربري، عرض گذر مجاور و ساير عوامل موثر و بدون لحاظ كردن هرگونه بدهي احتمالي ملك مذكور به افراد حقيقي يا حقوقي، ارزش كارشناسي شش دانگ عرصه ملك معرفي شده از قرار هر مترمربع 390.000.000 ريال و جمعا برابر  83،982،600،000ريال (هشتادو سه ميلياردو نهصدو هشتادو دو ميليون و ششصد هزار ريال) برآورد مي گردد.

   لازم به ذکر است: : 1- چون انتقال سند طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات ، عوارض مربوط به دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از هزینه های اجرای محسوب شده و اجرای احکام می تواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائیه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له بپردازد. 2-  متذکر می گردد کلیه افراد شرکت کننده در مزایده می بایست به میزان حداقل 10 درصد مبلغ پایه مزایده در حساب دارای موجودی باشند که بدوا و قبل از شروع مزایده از طریق دستگاه پز موجود در شعبه  چک می شود و در صورت عدم موجودی از شرکت در مزایده منع می گردد.   3- در پایان به برنده مزایده تفهیم و ابلاغ می شود چنانچه تا پایان وقت اداری یوم جاری نسبت به پرداخت و ارائه رسید پرداخت 10 درصد قیمت مزایده اقدام ننماید، واحد اجرای احکام مدنی اختیار مطلق دارد که معادل مبلغ فوق را از اموال برنده مزایده توقیف و از محل فروش آن مبلغ فوق را استیفا کند و برنده مزایده نیز بیان داشت قبول دارم و حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط می کنم.

 

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ایلام- حیــدرمحـــمــدی فر

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخه 1400/11/17 و در ساعت 9:30 صبح