ملک مسکونی پیروزی

20010

توضیحات

9609980226200633

140068460000497504
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 9609970226201151صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9609980226200633 شماره بایگانی پرونده اجرایی 0000050 /2 له آذر سرخوشان عليه رضا فراهاني كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 720/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 28/010/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ ريال حق الوكاله و مبلغ 30/000/000 ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ  38/900/500ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك  53 فرعی از 19 اصلی مفروز و مجزی شده از 27 فرعی قطعه 23 تفکیکی ثبتي متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است جهت ارزیابی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری پلاک ثبتی 53 فرعی از 19 اصلی مفروز و مجزی شده از 27 فرعی قطعه 23 تفکیکی واقع در سمت شمال شرق طبقه ششم به مساحت 01/34 متر مربع واقع در بخش تهران فاقد پارکینگ و انباری به آدرس: تهران – میدان شهدا – خیابان مجاهدین اسلام – ایستگاه بهنام پلاک 99 ضمن مراجعه به واحد ثبتی پیروزی تهران مطابق معرفی نامه شماره 140068990050193421 مورخ 2/9/1400 و مطالعه اسناد و مدارک پلاک مذکور و پرونده پلاک مفروزی و بررسی های لازم و وضعیت ثبتی پلاک و جستجوی آدرس و مکان وقوع ملک و بازدید میدانی از محل مذکور به شرح ذیل می باشد.

حدود و مشخصات و مالکیت ملک :

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری قطعه 23 تفکیکی واقع در سمت شمال شرق طبقه ششم به مساحت 01/34 متر مربع پلاک ثبتی 53 فرعی از 19 اصلی مفروز و مجزی شده از 27 فرعی واقع در بخش هفت تهران حوزه ثبتی پیروزی تهران فاقد پارکینگ و انباری با حدود : شمالا درب دیوار و پنجره ایست بطول 45/6 متر به فضای نورگیر مشاعی شرقا دیواریست مشترک بطول 95/5 متر به آپارتمان اداری قطعه 24 جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربیست اول دیواریست مشترک بطول 83/2 به آپارتمان اداری قطعه 24 دوم درب و دیوار بطول 11/1 متر به راه پله و راهرو سوم دیواریست بطول 47/3 متر به راه پله و راهرو و غربا دیواریست مشترک بطول 82/4 متر به آپارتمان اداری قطعه 22 سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است و کف با سقف طبقه 5 اشتراکی است.

که بموجب سند شماره 45198 مورخ 13/2/1399 اسناد رسمی شماره 696 تهران به آقای رضا فراهانی فرزند فرض اله کد ملی 0534574246 شماره شناسنامه 38 صادره از اراک انتقال یافته است و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و بموجب نامه شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی در قید بازداشت می باشد.

توصیف اجمالی :

آپارتمان اداری مذکور در ساختمان 8 طبقه با کاربردی اداری و تجاری با عرصه به مساحت 30/338 متر مربع شامل طبقات زیرزمین و همکف و اول الی ششم دارای آسانسور بوده و تعداد کل واحدهای آن تعداد 25 واحد اداری در طبقات دوم الی ششم و یک واحد تجاری با نیم طبقه در همکف و اول و تعداد هشت واحد پارکینگ اداری در زیرزمین اول می باشد و نوع سازه آن اسکلت فلزی با نمای سنگ و آجر می باشد و سرمایش : کولر آبی و سیستم گرمایش : پکیج درب پارکینگ ریموت دار آب و گاز شهری و کنتور برق مجزا و دارای آیفون تصویری می باشد.

مطابق گواهی پایانکار ساختمانی شماره 122070213 مورخ 17/7/1398 شهرداری منطقه 12 تهران ساختمان مذکور دارای قدمت حدودا 4 ساله می باشد و بموجب صورتمجلس تفکیکی شماره به شماره رایانه 139820401043000665 مورخ 13/8/1398 اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی تهران تفکیک آپارتمانی گردیده است و اسناد مالکیت آپارتمانی جهت کلیه قطعات صادر و تسلیم گردیده است.

قابل ذکر است که در ساختمان جهت آپارتمان اداری مذکور شماره 22 اختصاص و نصب گردیده است.

نظریه کارشناسی :

با عنایت به مراتب فوق و بازدید میدانی صورت گرفته از ساختمان و در نظر گرفتن موقعیت ملک و قدمت آن و جمیع جهات و جوانب امر و فارغ از موانع قانونی ثبتی و دیون احتمالی و در صورت عدم واگذاری منافع به غیر با توجه به مساحت واحد اداری مذکور که فاقد پارکینگ و انباری است و قدرالسهم آن از عرصه کل و پرسش و تحقیق محلی و اطلاع از قیمت و عرف محله وقوع ملک ارزش بدون احتساب اموال غیر منقول داخل واحد کل ششدانگ آپارتمان اداری مذکور به قیمت روز جهت پایه مزایده به مبلغ 000/000/200/10 ریال به حروف ( ده میلیارد و دویست میلیون ریال ) معادل یک میلیارد و بیست میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد. مقرر گرديد 0/480دانگ از ششدانگ ملك فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه 1400/11/4 از ساعت 9 الي 9:30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/4 از ساعت 9 الي 9:30