ملک مسکونی و خودرو ملایر

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988511000755
شماره آگهی:
140028460000014909
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال غير منقول

نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 9909978511001282صادر شده در پرونده کلاسه 9900809 شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان ملاير ، موضوع پرونده اجرايي کلاسه 9902064 اين اجرا اموال ماترکه مرحوم محمد رضا موسيوند به شرح ذيل که حسب تقاضاي وکيل محکوم له اقاي مجتبي الماسي و توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 9 الي 10 مورخ 11/3/400 در محل اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت چک بانکي تضميني از خريدار در وجه اجراي احکام مدني دادگستري ملاير اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت سه روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از ملک مورد مزايده بازديد نمايند. ملک مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

1-ملک عادي مذکور – واقع در ملاير خيابان ميثم کوچه شهيد غياثوند ملک فوق داراي عرصه اوقافي به مقدار 142 متر مربع مي باشد که حدود 12 متر مربع از ملک فوق در تعريض کوچه واقع است اعياني ملک در دو طبقه به صورت ديوار بار بر و سقف طاق ضربي و نماي ساختمان بصورت آجر گري مي باشد ومقدار کل عرصه حدود 190 متر مربع است و مصالح بکار رفته واجراي آن در ساختمان بصورت غير استاندار و فاقد کيفيت مي باشد و همچنين امتيازات آب و برق و گاز و تلفن است با توجه به موقيت ملک قيمت ششدانگ ملک فوق مبلغ 9/500/000/000 ريال بر آورد مي گردد %

2-يک دستگاه خودربا مشخصات خودرو: نوع: سواري سيستم: دوو رنگ: خاكستري تيپ: سي يلو مدل: 1377 شماره انتظامي : 122 ل 14 ايران 28 شماره موتور: 713946 شماره شاسي: 77165005775 وضعيت ظاهري وسيله: طي بازديد بعمل آمده از خودرو موصوف در محل پاركينگ وليعصر ملاير 1-شيشه جلو -عقب وبغل سالم مي باشد. 2-لاستيك جلو و عقب 50 درصد سالم 3-سپر جلو از قسمت راست جدا شده 4-درب عقب راست ضربه خورده است 5- خط وخش دور اتاق وجود دارد و درب موتور خط خوردگي دارد. قيمت پايه مزايده با توجه به بررسي دقيق پعمل آمده ومقايسه قيمت خودرو در بازار روز معاملات آزاد قيمت پايه مزايده خودرو فوق الذكر 40/000/000 تومان مي باشد. توضيحات: درب خودرو بسته وقادر به روشن شدن موتور نبوده(موتور خاموش) -عدم دسترسي به شماره موتور وشاسي -عدم اريه بيمه نامه شخص ثالث در زمان بازديد. قيمت گذاري بدون در نظر گرفتن ميزان خلافي وبيمه خودرو وبي عيب بودن شاسي مي باشد. -قيمت گذاري به شرط وجود اسناد هويتي وتطبيق آن با مشخصات خودرو ومعتبر است. -مشخصات درج شده بالا با توجه به استعلام از سيستم پليس راهور واقع در پاركينگ انجام پذيرفته است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11 ساعت 9