ملک مسکونی و تجاری

7550000000

توضیحات

9809982293701015

140091460000606535
شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رباط كريم مستقر در پرند

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

مزایده فروش ملک به صورت واحد تجاری نوبت اول

شماره پرونده

به استناد به پرونده کلاسه  0000082          شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم با عنایت به کفالت آقای  علی حیدری لاکه         از محکوم علیه آقای     سالار پیر شاهی          و باتوجه به عدم حضور محکوم علیه در موعد مقرر تسلیم وی از جانب کفیل و صدور دستور اخذ وجه الکفاله وفق ماده 230 قانون آئین دادرسیکیفری دستور مزایده ملک متعلق به کفیل صادرگریده است که مزایده مورخ  140011/10  ساعت 10 الی 11 صبح در محل مزایده به نشانی شهرستان رباط کریم شهر جدید پرند دادسرای عمومی و انقلاب دفتر شعبه سوم اجرای احکام کیفری برگزار می گردد.

مشخصات ملک و سند مالکیت و نظریه کارشناسی:

ملک مذکوردر مجتمع مسکونی و  تجاری با پلاک  ثبتی  9696 فرعی از 165     می باشد که تاریخ 1392/10/14       به نام آقای  علی حیدر ی لاکه       ثبت و سند صادر شده و آدرس ملک واقع در پرند خ اسمان خ کیهان بلوک Eورودی یک ط اول واحد 122           می باشد.ملک موصوف دارای سند رسمی مالکیت به صورت سند تک برگی به      مساحت      50/34  متر جزئی از یک ساختمان    پنج    طبقه بوده که با کف  کفپوش       ،دیوار کاغذ دیواری      ،دارای / آب و برق و گاز و تلفن می باشد.

شایان ذکر است ملک مذکور فعلا در تصرف مستاجر می باشد   همانطور که ذکر گردید برابر آخرین نظریه کارشناسی به عمل آمده قیمت پایه کل ملک   7/550/000/000     ریال بر اورد گردیده است و صرفا میزان کفالت از اپارتمان مذکور به مساحت  10متر مربع  از ملک مذکور به مزایده گذاشته خواهد شد.لذا مورخ  1400/11/10        از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در آدرس فوق الذکر واقع در شعبه سوم  اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم   به طور ده متر از از50/34 متر  فوق به فروش می رسد. 

شرایط مزایده :

متقاضیان می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام کیفری حاضر تا ضمن هماهنگی از ملک بازدید به عمل آورند. طبیعتا افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند در صورت تمایل به خرید ملک تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری شهرستان رباط کریم   

نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده فی المجلس پرداخت نموده و قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل این واحد اجرای احکام نموده و رسید آن را دریافت دارند.مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و کسی که بالاترین پیشنهاد را در جلسه مزایده ارائه دهد برنده مزایده محسوب خواهد شد.ضمنا حضور متقاضیان در جلسه ی مزایده بلامانع می باشد.طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقیمانده ثمن را به صندوق دولت تودیع نماید.در غیر این صورت ده درصد وصول شده در صندوق دولت ضبط خواهد شد.

به پیشنهادی که مبهم ، مشروط و برخلاف شرایط آگهی بوده و همچنین پس از وقت مقرر (ساعت 10 الی 11 صبح) ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.پیشنهاد ات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد. برنده مزایده شخصی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ  1400/11/10        از ساعت 10 الی 11 صبح