ملک مسکونی و انبار

1220000000

توضیحات

9909988961400307

140050460000133849
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 140050390001188673 مورخ 01/04/1400 محکوم علیهم 1.زربانو جابری 2.فاطمه حیدری بابا کمالی 3.لیلا حیدری باباکمالی 4.روح اله حیدری بابا کمالی 5.یداله حیدری 6.عبداله حیدری باباکمالی محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم عزت اله حیدری باباکمالی به شرح زیر : ملک واقع در روستای قیطاس آباد دینور که ساختمانیست روستایی دارای سند مالکیت دفترچه ای به شماره پلاک ثبتی 78 فرعی از 101 اصلی قریه قیطاس آباد بخش 8 کرمانشاه حوزه ثبتی صحنه به مساحت عرصه 52/508 متر مربع (مندرج در سند)بنام مرحوم عزت اله حیدری باباکمالی (مورث طرفین پرونده) . که حدود اربعه ی ملک مذکور شمالا به طول های 2.20 -7.30 – 2.50  –  1.56 – 1.09 – 6.68 – متر – 38 سانتیمتر – 7.5 متر – 62 سانتیمتر و 3.69 متر دیوار به زمین باقی مانده .شرقا به طول های 7.08 – 5.29 متر – 18 سانتیمتر و 10.59 سانتی متر دیوار به معبر جنوبا اول به طول های 6.30 – 1.97 متر و 73 سانتی متر دیوار به پلاک 76 فرعی و دوم به طول های 4.73 – 5.14 – 5.64 – 1.85 و 10.41 متر به پلاک 77 فرعی  و غربا به طول 10.20 متر به زمین باقی مانده.  ملک دارای دو بخش مسکونی و انبار می باشد.قسمت مسکونی آن با مصالح آجری و سقف تیر آهن و طاق ضربی بوده که حدودا در یک چهارم آن ترک هایی سازه ای در دیوارها موجود که این قسمت نیاز به تخریب و بازسازی دارد مساحت قسمت مسکونی حدودا 130 متر مربع و شامل سه اتاق آشپزخانه اپن با کابینت فلزی حمام و سرویس بهداشتی می باشد.انبارها به مساحت حدودا 165 تر مربع با دبوار های آجری و سقف تیر چوبی می باشد.قسمتی از حیاط به مساحت حدودا 43 متر مربع بصورت سایبان شامل دیوار بلوکی و مسقف با تیر چوبی و کاهگل می باشد .ارزش عرصه از قرار هر متر مربع 6/000/000 میلیون ریال و ارزش کل مساحت 805/52 متر مربع آن 3/051/120/000 ریال و ارزش اعیان مسکونی با شرایط فوق از قرار هر متر مربع 3/000/000 ریال و جمع کل ارزش آن 390/000/000 ریال و ارزش انباریها با شرایط فوق از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال و جمع کل ارزش آن 412/500/000 ریال  و ارزش سایبان حیاط با شرایط فوق از قرار هر متر مربع 1/000/000 ریال و جمع کل ارزش آن 43/000/000 ریال و جمع کل ارزش انشعابات آب برق گاز تلفن 30/000/000  ریال .جمع کل ارزش ملک فوق 3/896/620/000 ریال برآورد و تعیین می گردد همچنین یک باب ساختمان ویلایی مقابل ملک فوق الذکر قرار دارد که بنا بر اظهار خواهان فاقد سند مالکیت می باشد مساحت عرصه محل استقرار این ساختمان حدودا 235 متر مربع می باشد که یک باب کاهدان با مصالح خشت و گل و سقف تیرچوبی و کاهگل به مساحت حدودا 55 متر مربع و قدمت بیش از پنجاه سال و یک باب ساختمان مسکونی با مصالح آجری و سقف تیر آهن و طاق ضربی به مساحت حدودا 40 متر مربع با قدمت حدودا 15 سال در آن احداث شده است که بنا بر اظهار طرفین شامل دو اتاق می باشد اعیان کاهدان بعلت قدمت بالا و فرسودگی مصالح فاقذ ارزش مادی (ریالی)می باشد.ارزش اعیان مسکونی از قرار هر متر مربع 7/000/000 میلیون ریال و جمع کل ارزش آن 280/000/000 ریال و ارزش عرصه (فاقد سند)از قرار هر متر مربع  ریال و جمع کل ارش آن 940/000/000  ریال برآورد می گردد.

جمع کل ارزش ملک فوق 1/220/000/000 ریال برآورد می گردد(بنابر اظهار خواندگان اعیان ملک متعلق به کمیته امداد حضرت امام(ره) می باشد.)

مزایده برای روز پنج شنبه مورخ 1400/11/20  ساعت 08:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صحنه با حضور نماینده دادستان برگزار می گردد خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از املاک  فوق الذکر بازدید بعمل آورند  املاک و اموال مورد مزایده به بالاترین قیمت ارایه شده واگذار خواهد شد کلیه هرینه اجرایی و ثبتی بر عهده ی برنده مزایده خواهد بود.

 

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صحنه بهادر بیانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/20  ساعت 08:30