ملک مسکونی ویلایی عرصه 200 متر مربع واقع در نظرآباد. محله رسالت. بهارستان 5.

17000000

توضیحات

9909982668300352

140001460000154466
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآباد

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در پرونده  اجرایی  به شماره  0000659  با موضوع اجرای رای تنصیف ملکی  با مشخصات ذيل توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود:

ملک مورد مزایده عبارت است از :یک واحد مسکونی ویلایی دارای مبایعه نامه عادی. واقع در نظرآباد. محله رسالت. بهارستان 5. پلاک 40 . با سازه اسکلت فاقد مهاربندی های جانبی.. عرصه 200 متر مربع. اعیانی 252 متر مربع در دوطبقه شامل طبقه همکف 122 متر مربع و یک سرویس توالت در حیاط. و طبقه اول 120 متر مربع با کاربری مسکونی به صورت خرپشته با مساحت 10 متر مربع. دارای امتیازات آب و برق و گاز مشترک. تحت تصرف فرزندان مالک.. با توجه به جمیع شرایط و بدون در نظر گرفتن بدهی به نهاد ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر 17.000.000.000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان برآورد می گردد.

ملک  توقيفي با قيمت پايه بشرح فوق از طريق اجراي احكام مدني در مورخ 1400.11.11 ساعت 11 در  محل دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسيد. اشخاصي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند،مي توانند5 روز قبل از روز معين مزايده اموالي را كه آگهي گرديده ملاحظه نمايند.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

برنده مزايده بايد 10 درصد بها را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت حد اكثر يك ماه پرداخت نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.11.11 ساعت 11