ملک مسکونی واقع در نجف آباد،اميرآباد،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان بهار

3305000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983650100860
شماره آگهی:
140009460000260327
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نجف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

درپرونده كلاسه 0000753 اجرايي وبه موجب نیابت صادره از فریدن محكوم عليه اجرايي آقاي ناصر رضائي فرزند برات محكوم است به پرداخت عين 400 عدد سکه تمام بهار آزادي و مبلغ 4/002/955/665 ريال وجه نقد رايج ايران به عنوان مهريه و مبلغ 1/380/707ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق محكوم لها خانم زهره كريمي دامنه با وكالت خانم پروانه خان احمدي وهمچنين پرداخت 750/000/000ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت مي باشد كه ازطريق اجراي احكام مدني شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب آقاي محمدعلی معین نجف آبادی به شرح ذيل ارزيابي گرديده است . يكباب واحد مسكوني ،واقع در نجف آباد،اميرآباد،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان بهار، پلاك 60 كدپستي 33518-85139 بازديد بعمل آمد. هيچگونه سند مالكيت ارائه نشد و مالك ،قولنامه مورخ اسفندماه سال 96 كه در پشت قولنامه در تاريخ 12/8/97 انتقال گرفته ارائه نمود. عرصه منزل مذكور حدود 100 مترمربع و اعياني آن با زيربناي حدود 82 مترمربع يا سقف تيرچه بلوك، نماي داخلي سراميك و گچ، كف سراميك ،دربهاي داخلي چوبي،دربهاي خارجي فلزي ، گرمايش گاز ،سرمايش كولر آبي ،ديوار حياط آجرنما، اجرا شده است. منزل مذكور داراي انشعابات آب و برق و گاز ميباشد.با توجه به موارد فوق، موقعيت محل ،سطح زيربنا،قدمت ساختمان ،كاربري مسكوني ، اگر منزل شش دانگ فرض شود، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان و انشعابات جمعاً بمبلغ 6.610.000.000 ريال و ارزش سه دانگ منزل(نصف منزل ) بمبلغ 3.305.000.000 ريال برآورد ميگردد. كه باتوجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي،اموال توقيف شده ازطريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد ودرتاريخ 1400/11/11 ساعت9:30صبح ودرهمان محل اجراي احكام به فروش ميرسد،برنده مزايده شخصي است كه ازقيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب کند و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند كه 10% قیمت پایه کارشناسی را طی چک ضمانتی بانکی در وجه اجرای احکام واریز کرده و بهمراه داشته باشند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقررنسبت به واريزمابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده باكسرهزينه بنفع صندوق دولت ضبط ومزايده مجدداًتكرارميگردد ضمناًخريدارميتواندظرف پنج روزقبل ازمزايده ازمال / اموال / ملك موردنظربازديدبعملآورد.

دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/11 ساعت9:30صبح