ملک مسکونی واقع در شوش ، محله باغ آذري ، خيابان عابد ، نبش كوچه پارسايي

7250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210500839
شماره آگهی:
140068460000526282
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

مزایده پلاک ثبتی 4730/2791 بخش 6 تهران شماره بایگانی : 0001970

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ، محکوم له: کبری بردی محکوم عليه: سعيد كريمي فرزند روح اله ، صغري بردي فرزند رمضانعلي ، غلامرضا بردي فرزند رمضانعلي ، اكبر بردي فرزند علي ، اصغر بردي فرزند رمضانعلي ، شمسي گلستاني فرزند محمد ، زهره كريمي فرزند روح اله ، که محكوم عليه محكوم است به موجب درخواست اجراي حكم به شماره 140068990036041090و شماره دادنامه مربوطه 9909970210502119 محكوم عليهم محکومند به حکم به فروش ماترک فوق الذکر ( پلاک ثبتی 4730/2791 بخش 6 تهران ) و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های اجرا بین وراث به نسبت سهم الارث درحق خواهان و همچنین هزینه اجرا درحق صندوق دولت. بر همین اساس پلاك ثبتي 4730/2791بخش 6 تهران توقیف و پس از سی مراحل قانونی از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید: موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 4730/2791بخش 6 تهران ، در معيت محكوم له به محل تعرفه شده به نشاني ، شوش ، محله باغ آذري ، خيابان عابد ، نبش كوچه پارسايي ، پلاك 22 ، مراجعه ، متاسفانه امكان بازديد از داخل ملك ميسر نگرديد و مراتب به آن مقام محترم اعلام و حسب دستور سرپرست اجرا مقرر گرديد بر اساس وضعيت فعلي ملك ارزيابي واعلام نظر گردد ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت پنجاه مترمربع به شماره 2791 فرعي از 4730 اصلي مفروز از پلاك 1963 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 6 تهران ذيل ثبت 25355 صفحه 333 دفتر 205 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و… و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ملك مذكور يك ساختمان يك طبقه قديمي ساز مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 7/250/000/000 ريال (هفت صد و بيست وپنج ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد. حالیه مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روز یک شنبه تاریخ1400/11/24 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24 از ساعت 10 الی 11 صبح