ملک مسکونی واقع در سرابله چرداول

12700000000

توضیحات

9909980853501063

140010460000127309
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان چرداول

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

در اجرای پرونده کلاسه0000299- الف ح به نفع زلیخاعبدالهی و….  وعلیه  رضاعبدالهی و…  دایره اجرای احکام دادگستری چرداول در نظردارد اموال غیر منقول ذیل الذکر که وفق نظریه قطعی  کارشناس یک  نفره  ارزیاب به شرح ذیل ارزیابی گردیده است در مورخه ذیل الذکر و با اوصاف ذیل به مزایده گذاشته و به فروش برساند. .

* شش دانگ یک باب منزل مسکونی  تحت پلاک ثبتی 14481/1769/205– اصلی وبه شماره سریال 96ج246101  وبنام خانم گل اندام حاتم نیا (موروث طرفین دعوا)واقع در سرابله – کوچه جانباز یک وبا سال ساخت 1377 ودارای امتیازات آب وبرق وگاز  ونمای داخلی سفید وطاق ضربی ونمای بیرونی ساختمان سنگ ونمای حیاط داخلی وبیرون آن فاقد نمای خاصی می باشد وسیستم سرمایش آن کولر آبی وسیستم گرمایشی آن بخاری گازی می باشد  وحدودات اربعه آن شمالا” بطول 10متر دیوار به دیوار پلاک 14472وشرقا” بطول 23متر دیوار به دیوار پلاک 14482وجنوبا” بطول 10متر درب ودیوار به خیابان وغربا” 23متردیوار به دیوار به پلاک 14480 وبه مساحت کلی 230مترمربع ونظر به موقعیت ونحو قرار گرفتن در بافت شهری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است .

*عرصه به مساحت 230مترمربع از قرار هرمتر مربع 32/500/000ریال  وجمعا” مبلغ 7/475/000/000ریال

*اعیان به مساحت 145مترمربع  از قرار هرمترمربع 35/000/000ریال وجمعا” مبلغ 5/075/000/000ریال وسایر امتیازات جمعا” به مبلغ 150/000/000ریال وجمع کل ارزش ملک به مبلغ 12/700/000/000ریال محاسبه وارزیابی شده است ، را در تاریخ 1400/10/29 راس ساعت 11/00 صبح در محل مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان چرداول از طریق مزایده حضوری که از قیمت پایه کارشناسی ملک مذکور شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ، برگزار نماید. لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در موعد مقررضمن در اختیار داشتن میزان 10 درصد مبالغ پایه کارشناسی به صورت نقدی و کارت شناسایی معتبر حاضر شوند. ضمنا” برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. برنده مزایده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . هزینه های قانونی مزایده به عهده خریدار است.هزینه مالیات و دارایی و عوارض شهرداری و تأمین اجتمایی و ثبتی و آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه های مصرفی تا تاریخ فروش بر عهده صاحبان قانونی اموال می باشد . هزینه تنظیم و انتقال سند بر عهده خریدار بوده و صاحبان قانونی موظف بوده که در فرجه قانونی نسبت به انتقال رسمی سند به نام خریدار اقدام نمایند در صورت تعذر دادگاه راسا” نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود متقاضیان در صورت تمایل می توانند حد اکثر پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی از مال توقیف شده دید و بازدید نمایند ./

 

 

فرزادفرزادی

مدیر شعبه اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان چرداول

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29 راس ساعت 11/00 صبح