ملک مسکونی واقع در زرین شهر-خیابان سجاد-خیابان سلمان فارسی

27000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809983640200100
شماره آگهی:
140009460000260967
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

(نوبت دوم)

واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 981697 جلسه مزایده ای در روز دوشنبه مورخه 1400/11/25 رأس ساعت 09:00 صبح به منظور فروش میزان ششدانگ یک باب منزل مسکونی دو طبقه تحت پلاک ثبتی 2792 فرعی از 658 اصلی به مساحت 210 مترمربع عرصه و 260 مترمربع اعیان دارای سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای انشعابات آب و برق و گاز مشترک واقع در زرین شهر-خیابان سجاد-خیابان سلمان فارسی- پلاک117کدپستی8471916731که توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 27/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است ، در محل اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان برگزار نماید . طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسی را نقداً به حساب سپرده دادگستری به شماره IR-110100004061012907670593 با شناسه واریز 976108161100059809983640200100 واریز و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنجان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 رأس ساعت 09:00 صبح