ملک مسکونی واقع در روستای ملای انبار جاده سمغان خیابان ملاصدرا کوچه ابوعلی سینا

4705026000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980704900573
شماره آگهی:
140012460000255167
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان كوه چنار
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
آگهی نوبت اول اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوه چنار به موجب محتویات پرونده 0000239اجرائی این واحد اجراء محکوم له آقای عليرضا سجادي پور به طرفیت وثیقه گذار اقای رستگار طهماسبي و باستناد به قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیر منقول مبادرت به مزایده یک شش دانگ منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 722فرعی از 3 اصلی واقع در روستای ملای انبار جاده سمغان خیابان ملاصدرا کوچه ابوعلی سینا کد پستی 731145196 متعلق به اقای رستگار طهماسبی ملک در اختیار مالک می باشد ملك مزبور بصورت مفروز تحت پلاك ثبتي 722 فرعي از 3 اصلي قطعه 11 بخش 7 فارس كه با شناسه يكتا 139920311002008207 به ثبت رسيده و در مالكيت آقاي رستگار طهماسبي فرزند اسفنديار داراي كد ملي 2371528080 مي باشد. نوع و ميزان مالكيت صاحب سند ششدانگ عرصه و اعيان است.عرصه ملك مطابق سند ششدانگ به متراژ 274/53مترمربع بوده وحدود و مشخصات ملك با حدود و مشخصات مندرج در سند مالكيت مطابقت دارد. شماره سريال سند مالكيت 308525 الف 99 بوده كه در تاريخ 1399/08/18صادر گرديده است.معبر دسترسي به ملك در ضلع جنوبي كوچه مي باشد.اعيان يك ساختمان مسكوني يك طبقه به متراژ حدود 127 مترمربع كه مساحت 45 مترمربع از ساختمان در ضلع شرقي ملك در سال 1385 احداث گرديده و مابقي زيربناي ساختمان در سال 1390 تكميل گرديده است. مشخصات اعيان: اسكلت بنايي با كلافبندي افقي و قائم-مصالح به كار رفته آجر -پوشش سقف تيرچه و بلوك–بدنه ديوارهاي داخلي و زيرسقف گچكاري-كف ساختمان موزائيك فرش- كف وبدنه آشپزخانه سراميك و داراي كابينت فلزي–نماي بيروني ساختمان پلاستر و نرمه كشي سيماني-كف محوطه شني و قسمتي تراس موزاييك فرش و ديوار محوطه از بلوك سيماني-درب و پنجره ها فلزي و دربهاي داخلي چوبي- سرويس داخل محوطه به مساحت حدود 4 مترمربع ( مصالح آجر ،پوشش سقف تيرچه و بلوك ،كف و بدنه سراميك )-فاقد ايزوگام پشت بام – راهپله بصورت روباز در داخل محوطه و صرفا شمشيري اجرا شده است-داراي درب ماشين رو-سيستم گرمايشي بخاري گازي و سرمايشي كولر آبي – داراي انشعابات آب– برق و گاز مي باشد. *با توجه به محل و موقعيت ملك ،مساحت عرصه و اعيان، نوع و كيفيت مصالح به كار رفته، عمر مفيد و قدمت بنا ،كيفيت ساخت ، نوع كاربري، بلامعارض بودن ملك و بدون احتساب هرگونه ديون احتمالي ، نرخ عادله روز و با لحاظ ساير عوامل موثر ديگر، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك مزبور به تفكيك و به شرح ذيل مي باشد: 1-ارزش عرصه به متراژ 274/53مترمربع ، از قرار هر مترمربع 4/200/000 ريال ، جمعا به مبلغ 1/153/026/000 ريال تعيين و برآورد مي گردد. 2-ارزش اعيان به متراژ حدود 127 مترمربع ، از قرار هر مترمربع بطور ميانگين، 26/000/000ريال ، جمعا به مبلغ 3/302/000/000 ريال تعيين و برآورد مي گردد. 3-بابت انشعابات(آب،برق و گاز) ديواركشي،محوطه سازي و مستحدثات در محوطه ، مقطوعاً مبلغ 250/000/000ريال نتيجتاً: ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف جمعاً مبلغ 4/705/026/000 ريال (چهار ميليارد و هفتصد و پنج ميليون و بيست و شش هزار ريال ) تعيين و برآورد مي گردد.، لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند روز پنج شنبه 1400/11/14 ساعت 9 صبح در این اجرا حاضر و قیمت های پیشنهادی خود را ارائه نمایند قیمت پایه فروش ((قیمت4/705/026/000 ريال )) شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود مزایده با حضور مدیر اجرا برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهد مال مذکور و پرداخت به این واحد مراجعه نمایند. هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار می باشد این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی در ج و منتشر می گردد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني شهرستان كوه چنار – احسان ضرغامي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/14 ساعت 9 صبح