ملک مسکونی واقع در دبیران بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت

2980000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609987198000312
شماره آگهی:
140012460000255684
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در نظر دارد برابر مفاد نیابت واصله از شعبه اجرای احکام کیفری لامرد ششدانگ یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره 5025/8222 واقع در دبیران بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی سکینه فتحی فرزند راهدار به مساحت عرصه 340 متر مربع و اعیان 180 متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه 2980000000 ریال برای بار دوم بمزایده گذارد . لذا مراتب آگهی تا هرکس مایل به خرید باشد برای روز یک شنبه 1400/11/10 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت حضور بهم رسانید.

شرایط مزایده:

1-طالبین می توانندجهت بازدید و اطلاع پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری زرین دشت مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از محل ملک داده شود.

2- مزایده حضوری و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید..

اصغر شعله

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 10 صبح