ملک مسکونی واقع در خرامه شهرك دانشگاه خيابان اصلي كوچه 5 سمت راست قواره ششم

50000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920000007196
شماره آگهی:
140012460000255303
شعبه صادر کننده:
واحد اجراي احكام مدني شهرستان خرامه/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده نوبت اول

به اطلاع می رساند که دادگستری شهرستان خرامه در نظر دارد ششدانگ يك واحد مسكوني به نشاني خرامه شهرك دانشگاه خيابان اصلي كوچه 5 سمت راست قواره ششم از طریق مزایده به فروش برساند . طبق يك جلد سند تك برگي مالكيت به شماره 330609 ب/97 پلاك ثبتي 213/766 بخش 5 خرامه و عبارت است از عرصه واعيان زمين به مساحت 250 متر مربع كه بصورت ششدانگ در مالكيت اقاي يعقوب خارستاني مي باشد . طبق گواهي عدم خلاف شماره 1447 مورخ 1400/04/23 صادره از شهرداري خرامه در ملك مورد بازديد يكدستگاه ساختمان با زير بناي 172متر مربع با مصالح بنايي احداث گرديده است كه داراي كلافهاي قائم وافقي است . كارهاي داخلي قسمت مسكوني ساختمان ازقبيل نازك كاري وكاشي وسراميك اجرا شده است .ساختمان فاقد نماسازي است وقسمت پاركينگ بصورت اسكلت مي باشد . ملک داراي انشعاب آب وبرق وگاز مي باشد . مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به موقعيت مكاني و شرايط زماني، كيفيت، مشخصات و قدمت اعياني، اوضاع و احوال معاملات، تحقيقات محلي و ميداني انجام شده و ساير جهات مؤثره موضوع، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملک مذکور با انشعابات و متعلقات و منضمات مربوطه و بدون احتساب بدهي احتمالي به ادارات دولتي و قضايي، سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جمعاً به مبلغ 000 / 000 / 000 /5 ريال معادل پانصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد .مزایده در تاریخ 1400/11/09ساعت 10 لغایت 11 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری خرامه برگزار می شود . علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند 5روز مانده به تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام از ملک مذکوربازدید و با پرداخت 10% از قیمت کارشناسی مذکور به حساب سپرده دادگستری (2171353106004) بانک ملی ثبت نام نمایند. در ضمن قیمت کارشناس قیمت پایه است و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني واحد اجراي احكام مدني شهرستان خرامه/قديم – حسين حسيني

استان فارس – شهرستان خرامه – بلوار دانشجو – جنب اداره گاز – كدپستي:

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09ساعت 10 لغایت 11 صبح