ملک مسکونی واقع در جهرم

530000000

توضیحات

140012920001144986

140012460000254841
واحد اجراي احكام مدني شهرستان جهرم/قديم

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم در نظر دارد در پرونده کلاسه 20/0000975 این اجرا الف) سه دانگ مشاع از سهام ششدانگ پلاک ثبتی 4094/5418 بخش 11 فارس واقع در جهرم شهرک فاطمیه خیابان حرم به حرم 20 متری امام حسن (ع) کوچه یک کد پستی 7414839444 ملکی مرحوم رضا اوندی را به مزایده و فروش بگذارد . که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر با مشخصات : سازه دیوار باربر با شناژ ، نوع سقف تیرچه بلوک ، نما ندارد ، حیاط سازی سیمان ، کف سازی ها و پذیرایی سرامیک ، وضعیت نازک کاری گچبری ، نمای دیوار حیاط ندارد وضعیت نور گیری مطلوب می باشد. ملک مذکور دارای سیستم گرمایشی گاز شهری و سیستم سرمایشی اسپیلت و کولر و دارای یک انشعاب آب ، برق و گاز می باشد و قدمت بنا حدوداً 12 سال می باشد عمر مفید حدوداً 50 سال می باشد استحکام بنا خوب ، نوع کاربری مسکونی و در حال حاضر همسر مالک در آن سکونت دارد . مساحت عرصه 250 متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ 35/000/000ریال (سی و پنج میلیون ریال) جمعاً به مبلغ 8/750/000/000 ریال ( هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) مساحت اعیان طبقه همکف 152متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ 55/000/000 ریال (پنجاه و پنج میلیون ریال) جمعاً به مبلغ 8/360/000/000 ریال (هشت میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال) بالکن همکف 11 متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ 20/000/000 ریال (بیست میلیون ریال ) جمعاً به مبلغ 220/000/000 ریال ( دویست و بیست میلیون ریال ) پارکینگ و پیلوت به مساحت 47 متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ 35/000/000 ریال ( سی و پنج میلیون ریال ) جمعاً به مبلغ 1/645/000/000 ریال ( یک میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون ریال ) محوطه سازی و دیوارکشی به ارزش 200/000/000 ریال ( دویست میلیون ریال ) تاسیسات آب ، برق ، گاز و سایر متعلقات و اسپیلت به ارزش 300/000/000 ریال ( سیصد میلیون ریال ) جمع کل ارزش پلاک ثبتی 4094/5418 بخش 11 فارس به مبلغ 19/475/000/000 ریال ( نوزده میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ) برآورد و ارزیابی گردیده است . ارزش سه دانگ مشاع از سهام ششدانگ پلاک مذکور به مبلغ 9/737/500/000 ریال ( نه میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ارزیابی گردیده است که مبلغ اخیرالذکر ملاک مزایده می باشد . ب) ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 532 ه 65 ایران 83 به مالکیت مرحوم رضا اوندی توقیف در پارکینگ فجر جهرم را به مزایده و فروش بگذارد که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور با مشخصات : تیپ جی تی ایکس ای ، مدل 1388 ، رنگ سفید ، شماره موتور 3140409 ، شماره بدنه 1412288341502 می باشد . با توجه به وضعیت ظاهری خودرو که از ناحیه گلگیرهای جلو و عقب و همچنین دو درب خودرو دارای رنگ می باشد و از لحاظ لاستیک سالم و در صورت دارا بودن بیمه و با توجه به وضعیت کنونی خودرو و نواقص اشاره شده ارزش ریالی به قیمت عادله روز بازار به مبلغ 530/000/000 ریال ( پانصد و سی میلیون ریال ) برآورد و ارزیابی گردیده است . جلسه مزایده روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم برگزار می گردد . متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک یا خودرو بازدید سپس پیشنهاد خود را در روز مزایده در پاکت سربسته به این شعبه تحویل نمایند . تمامی شرکت کنندگان که قصد خرید ملک یا خودرو مورد مزایده را دارند ، می بایست مبلغ ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس ( بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه دادگستری جهرم ) در جلسه مزایده تودیع نمایند و برنده مزایده می بایست نود درصد مابقی را نهایتاً ظرف مهلت سی روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آن را تحویل دفتر شعبه نماید در غیر اینصورت مبلغ پرداختی وفق مقررات ضبط خواهد شد . تمامی شرکت کنندگان که قصد خرید ملک یا خودرو مورد مزایده را دارند ، می بایست یک فقره چک تضمین شده بانکی معادل ده درصد قیمت کارشناسی و در وجه دادگستری جهرم را قبلاً از بانک اخذ و در جلسه مزایده به همراه داشته باشند . 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم – بهبود رهائی قطب آبادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت 9 الی 10 صبح