ملک مسکونی واقع در تهران پارس

112000000000

توضیحات

9409980330200964

140091460000566428
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی 951636 ش ج مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه آقای سید حسین حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 250/428/597 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای عارف شمسی و نیز مبلغ 12/521/429 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت طی عملیات اجرایی پلاک ثبتی به شماره 18604 فرعی از 88 اصلی که محکوم علیه مالک دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مکشوفه است جهت وصول محکوم به در توقیف این اجرای احکام است و این اجرای احکام قصد دارد دو (2) دانگ از شش (6) دانگ پلاک ثبتی موصوف را از طریق مزایده به فروش برساند.کارشناس رسمی دادگستری دو (2) دانگ از شش (6) دانگ پلاک ثبتی توقیفی را به میزان 112/000/000/000 ریال (یکصد و دوازده میلیارد ریال ) ارز یابی نموده است مبلغ 60/000/000 ریال (شش میلیون تومان ) بابت هزینه کارشناسی پلاک ثبتی مورد مزایده از سوی محکوم له پرداخت شده است .پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض نهایتا وقت مزایده برای تاریخ 2/11/1400 از ساعت 12/30 تا 13 تعیین شده است .مورد مزایده پلاک ثبتی به شماره 18604 فرعی از 88 اصلی حوزه ثبت تهران پارس که دو (2) دانگ از شش (6) دانگ ان به میزان محکوم به از طریق مزایده به فروش خواهد رسید .پلاک ثبتی مورد مزایده شامل ساختمان هفت طبقه است که در قطعه زمین که نسبت به به گذر 10متری موجود شمالی است احداث شده و شامل زیر زمین جهت پارکینگ و انباری و طبقه همکف جهت پارکینگ و طبقات اول تاپنجم هر یک دارای 3 واحد و جمعا 15 واحد مسکونی است این واحد ها از طریق یک دستگاه راه پله که از زیر زمین خر پشته و بام امتداد دارد و اسانسور قابل دسترسی هستن.نمای ساختمان سنگ و پنجره ها از نوع یو پی وی سی است .ساختمان درب باز کن تصویری دارد .درب پارکینگ ریموت دار است .واحدها دارای  اشتراک برق و گاز و اب هستند  . قدمت بنای موجود در حدود شش سال میباشد .ملک موصوف در ادرس تهران –تهران پارس –فلکه چهارم –خ ش داداشی 220غربی –پلاک 51 است .ملک مورد مزایده پس از نوسازی به ساختمان هفت طبقه شامل زیر زمین و همکف به انضمام پنج طبقه فوقانی تبدیل 112/000/000/000 ریال (یکصد ودوازده میلیارد ریال ) ارز یابی گردیده است .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده باید 10% مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی ظرف مهلت یک ماه از از تاریخ تودیع در غیر اینصورت 10% پرداخت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد.مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احاکم شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24)  به آدرس تهران فلکه چهارم تهرانپارس تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر تهران شورای حل اختلاف شهید باهنر (24) اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر متذکر میشود در هنگام انجام مزایده مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی لحاظ خواهد شد.شرکت کنندگان در مزایده میتوانند 5 روز قبل از روز مزایده جهت رویت کامل نظریه کارشناسی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر در آدرس اعلامی مراجعه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

2/11/1400 از ساعت 12/30 تا 13