ملک مسکونی واقع در اندیشه ، فاز یک

9000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003756176
شماره آگهی:
140191460000594778
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

به موجب اجرائيه صادره از شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي تهران ، له : خانم فریبا شکری قعله جق و عليه : فرزاد حسنی که محکوم است به دستور فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی 20464 فرعی از 47 اصلی نظر به معرفی ملک به پلاک ثبتی مذکور واقع در اندیشه ، فاز یک ، شهرک رفاه ، کوچه لاله 2 ، پلاک 23 طبقه 2 واحد 6 به عنوان مال وتقاضاي توقيف وفروش آن جهت استيفاي محکوم به که پس از ارجاع امر به کارشناس جهت ارزيابي واظهار نظر کارشناس منتخب ، ارزش ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی 17252 فرعی از 1 اصلی مورد نظر به ميزان 9/000/000/000 ريال معادل نهصد میلیون تومان مورد ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گرديد روز پنج شنبه مورخ1401/12/04 ساعت10 صبح در محل شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهريار از طريق مزايده به ميزان مبلغ محکوم به ، به فروش رسد،لذا طالبين ميتوانند در صورت تقاضا پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از پايه کارشناسي بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به ميزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسيد وبرنده مزايده مالک پلاک ثبتی موصوف برابر مقررات خواهد شد که پس از مشخص شدن برنده مزايده وي ميبايست مبلغ ده درصد از قيمت فروش مال را في المجلس به حساب سپرده دادگستري شهريار واريز ونسخه اي از فيش واريزي را به اين اجرا ارائه نمايدکه پس از عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانوني وتاييد دادگاه محترم مالکیت ، بنام برنده مزايده برابر مقررات معمول خواهد شد وبرنده مزايده مالک پلاک ثبتی مذکور خواهد بود.بود.مال مورد مزاید آپارتمان موصوف جزئی از یک ساختمان چهر طبقه (همکف پارکینگ سه طبقه مسکونی )اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک واقع در طبقه دوم ،سه واحدی ،مجموعا 9 واحدی ، آپارتمان موصوف مشتمل بر یک خواب ، نشیمن ،آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام بوده که کف خواب و نشیمن سرامیک ،دیوار ها نقاشی شده و کاغذ دیواری ،آشپزخانه دارای کف سرامیک ،دیوار کاشی و کابینت فلزی ، سرویس بهداشتی و حمام دارای کف سزامیک و دیوار کاشی است . دارای درب چوبی و پنجره فلزی ،سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی و نیز کنتور آب مشترک واحد بندی شده ،کنتور برق و گاز مجزا و نمای خارجی ملک موصوف سنگ میباشد .

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم – فرزاد باباعباسی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/04